Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Bok om gjerder i beiteområder

Gjennom arbeidet med Nasjonalt beiteprosjekt i Vingelen i Tolga kommune har det vært stor fokus på temaet rundt gjerder i utmark. Beiteprosjektet har bidratt gjennom finansiering av en masteroppgave på temaet.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 26.03.2013 av Administrator

Sperregjerder kan i mange tilfeller være et godt tiltak i beiteområder for blant annet å lette organiseringen og den praktiske beitebruken. Samtidig kan oppsetting av gjerder også medføre ulemper for andre brukergrupper av utmarka. Med god planlegging og tilrettelegging er det mulig å få til gode løsninger for alle.

Med finansiering fra beiteprosjektet skrev Heidi Anita Skjærvik en masteravhandling som var ferdig våren 2012 med tittel Gjerder i beiteområder. Avhandlingen er nå trykket opp i bokform og selges gjennom nettsidene til institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo:

I boka behandles en rekke rettslige spørsmål tilknyttet gjerder i beiteområder. Det gis innledningsvis en oversikt over gjerdelovens regler. Videre behandles mer inngående temaer som gjerdeplikt, gjerdehold, fordeling av kostnader ved gjerdeholdet og andre bestemmelser som kan gi begrensninger eller føringer på gjerdeholdet.