Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Nå kan du søke om tilskudd til tiltak i beiteområder!

Sperregjerde, sankeanlegg, saltsteinsautomat eller radiobjøller? Alt dette er det mulig å få tilskudd til! Søknadsfristen er 1. mars.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 23.01.2017

Formålet med tilskuddet er å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark og redusere tap av dyr på utmarksbeite.
Utmarksbeiting foregår i stor grad i regi av beitelag som organiserer flere beitebrukere innenfor et definert utmarksbeiteområde. Beitelag er en prioritert målgruppe for denne ordningen.

Tilskudd kan bevilges til:

  • Investeringer knyttet til utmarksbeite
    Tilskudd kan bevilges til investeringer i faste installasjoner og annet utstyr knyttet til beitebruk (sperregjerder, sankeanlegg, saltsteinsautomater, elektronisk overvåkningsutstyr m.m.)

  • Planleggings- og tilretteleggingstiltak
    Tilskudd kan bevilges til prosjekter/prosesser for tilrettelegging og effektiv beitebruk (prosjektering av større felles investeringstiltak, nye beitelag/beiteområder, stimulering til økt beitebruk m.m.)

Fylkesmannen vil prioritere fellestiltak, men enkeltbrukere kan også søke.

Søknadsfrist er 1.mars 2017
Søknaden sendes kommunen der tiltaket er planlagt gjennomført. Kommunen videresender søknaden til Fylkesmannen.