Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Husdyr

Oppdatert 02.01.2023

Husdyrproduksjonen er den viktigaste produksjonen målt i verdiskaping og sysselsetjing i norsk landbruk. I Noreg er det meir enn 800 000 storfe, over èin million sauer, over 1,5 millionar slaktegrisar, over 4 millionar høner og meir enn 62 millionar kyllingar. Vi har også andre husdyr som hjort, lama, geit, kanin, and, gjess og kalkunar.

Husdyrproduksjonen kan delast inn i to hovudformer:

  • Grovfôrbaserte produksjonar – som mjølkeproduksjon (ku og geit) og kjøtproduksjon (ku, sau og geit) – utnyttar i hovudsak lokale arealressursar til matproduksjon og bidreg til å oppretthalde kulturlandskapet gjennom beiting og slått. 
  • Kraftfôrkrevjande produksjonar, som svine- og fjørfeproduksjon.

Husdyrkonsesjon

Husdyrkonsesjonsordninga regulerer det kraftfôrbaserte husdyrhaldet og omfattar all svine- og fjørfeproduksjon. Husdyrkonsesjon skal leggje til rette for at svine- og fjørfeproduksjonen blir spreidd på flest mogleg gardsbruk, og set grenser for kor stor produksjon av svin og fjørfe eit gardsbruk kan ha. Bønder som ønskjer å produsere meir, må søkje om konsesjon for å auke produksjonen.

Bruk skjemaet til høgre når du skal søkje om husdyrkonsesjon, og send søknaden til kommunen. Kommunen innstiller og sender saka vidare til Statsforvaltaren, som behandlar og avgjer søknaden. Landbruksdirektoratet er klageinstans, men klagen skal likevel sendast til Statsforvaltaren.

Erstatningsordningar og tilskot

Statsforvaltaren har ansvar for erstatningsordningar i husdyrproduksjonen, tilskot til førebyggjande tiltak mot rovviltskadar og konfliktdempande tiltak og erstatning for tap av husdyr og tamrein til rovvilt .

Kommunane behandlar søknader om tilskot, gjennomfører stikkprøvekontrollar ved gardsbruk og rettleiar bønder. Statsforvaltaren er koordinator og rådgjevar overfor kommunane. Landbruksdirektoratet har ansvar for hovudutbetalingane til bøndene.

Mattilsynet har ansvar for dyrehelse og næringsmiddelkontroll. Landbruksdirektoratet har ansvaret for kvoteordninga for mjølk.

Avvikling av pelsdyrhald

Stortinget har bestemt at pelsdyrproduksjonen skal avviklast innan 1. februar 2025. Pelsdyrbønder kan søkje Statsforvaltaren om kompensasjon dersom du avviklar før denne fristen. Søknadskjemaet ligg på nettsida til Landbruksdirektoratet.

Vis meir

Husdyrholdet i Hedmark

Fylket har svært varierende forutsetninger for jordbruksdrift ut fra ulikheter i jordsmonn og klima. Husdyrholdet står for cirka 75 % av verdiskapingen og sysselsettingen i jordbruket i Hedmark.

Mjølkeproduksjonen er den produksjonen som har størst betydning både for verdiskaping og sysselsetting. Det meste av mjølkeproduksjonen foregår i Nord-Østerdal og Ringsaker. Antall storfe har økt med seks prosent fra 2006  til 2016. Antall mjølkekyr har minket med cirka 7 000 dyr og det har vært en økning på cirka 3 000 ammekyr.

Sauehold er også viktig i Hedmark. Antall voksne søyer er cirka 47 000, en nedgang på om lag 2 400 dyr siden 2006.

Den kraftforkrevende produksjonen er stor både innen svin- og fjørfehold. Mesteparten av denne produksjonen foregår i kornområdene (på Hedmarken). Det har vært en økning i slaktegrisproduksjonen på 24 % de siste ti årene. Fjørfeholdet har økt betydelig, med 57 % for verpehøner og 26 % for slaktekylling.

Beitebrukerne i Hedmark har store utfordringer på grunn av rovvilt. Det ble søkt erstattet rundt 4 900 sauer og lam som tapt av rovvilt i 2016 og det ble gitt erstatning for omlag 3 050 sauer og lam som var dokumentert eller sannsynlig drept av rovvilt. Antall sauer og lam søkt erstattet i 2017 er det laveste siden 1993.


Publisert 07.07.2017

Utviklingstrekk i saueproduksjonen

Saueholdet i Hedmark har hatt en positiv utvikling de siste årene, og verdiskapingen fra saueholdet økte med 18 millioner kroner fra 2010 til 2014.


Publisert 19.05.2017

Tre svineprodusenter må betale 3,6 mill kr

Det var på bakgrunn av en befaring hos den ene produsenten Fylkesmannen valgte å gjøre nærmere undersøkelser om drifta hos de tre produsentene og kunne konstatere overproduksjon.


Publisert 28.11.2016

Endring i toårsregelen på husdyrkonsesjon

Landbruksdirektoratet har kommet med ny tolkning av toårsregelen i husdyrkonsesjonsregelverket. Dette vil få konsekvenser for produsenter med vedvarende produksjon over konsesjonsgrensen.


Publisert 05.01.2016

Oppdaterte smittevernråd for MRSA

Rådene om forhåndstesting for MRSA av personer som skal jobbe med husdyr i Norge er utvidet. Målet er å være fri for MRSA i Norge.


Publisert 17.04.2015

Erstatning for tap av bikuber

Frist for å melde fra om vinterskade på bikuber er 15. mai.


Publisert 03.07.2014 av Administrator

Lite antibiotikaresistente bakterier blant grisene i Hedmark

Ingen nye svinebesetninger i Hedmark fikk påvist den antibiotikaresistente bakterien LA-MRSA i en omfattende kartlegging gjennomført av Mattilsynet våren 2014.


Publisert 19.02.2014 av Administrator

Svine- og fjørfeprodusentene innretter seg etter regelverket

Kontroll for overholdelse av husdyrkonsesjonsregelverket viser at de fleste svine- og fjørfeprodusenter produserer innenfor konsesjonsgrensene.


Publisert 16.01.2014

Ny forvaltningsplan for rovviltRovviltnemnda har vedtatt ny forvaltningsplan. Det er vesentlige endringer i soneinndelingen.


Publisert 10.06.2013

Informasjonsblad om rovviltforvaltning 2013

I den nye utgaven av "Fylkesmannen i Hedmark informerer", gir Fylkesmannen og SNO informasjon om rovviltforvaltningen.


Publisert 20.03.2013 av Administrator

Investeringer i beiteområder

Ny forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder ble fastsatt  04.02. 2013.  Søknadsfrist for tiltak er 10. april 2013.