Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Opprettelse av Kildeøyene naturreservat i Åmot

Høyringsfrist:
7. desember 2018 23:59

Fylkesmannen foreslår at et område med flere små og store øyer i Glomma vernes som Kildeøyene naturreservat.

Publisert 03.10.2018

Området som foreslås vernet er ei gruppe av øyer i Glomma, ca. 2 km nord for Rena sentrum i Åmot kommune, Hedmark. Avhengig av vannstanden, inkluderer avgrensingen ca. 13 øyer, hvorav 8 av dem er skogkledde. Totalarealet er ca. 280 dekar stort, hvorav ca. 100 dekar er vann. Se kart over området i sidemargen.

Skogen er flommarkskog av gran i hovedsak, men med en god del løvskog og enkelte furutrær. Området er høyproduktivt og rikt, og artsmangfoldet er høyt med rødlistearter som huldregras (NT), skogsøtgras (VU), skvulpmose (NT) og mandelpil (NT). Skvulpmose er tidligere ikke påvist i Hedmark mer enn en håndfull ganger, og da lengst nord i fylket. Andre eksempler på arter i området er gullris, sauetelg, gaukesyre, stutseving, mjødurt, bringebær, skogstjerneblom, hvitbladtistel og engsnelle. Les hele områdebeskrivelsen for mer utfyllende informasjon. 

I et eventuelt reservat vil blant annet hogst, motorferdsel til lands, bålbrenning, sykling, ridning og tekniske inngrep bli forbudt, mens jakt, fangst, fiske, beiting, bærsanking, uttransport av vilt og motorisert ferdsel til vanns vil bli tillatt. Les den foreslåtte forskriften for reservatet i sidemargen.

Dersom du har innspill til forslaget om vern av dette området, kan du avgi din høringsuttalelse i skjemaet nedenfor. Verneforslaget er også lagt ut til offentlig ettersyn i Åmot kommunehus. Eventuelle merknader til verneforslaget bes sendt til Fylkesmannen i Hedmark innen 7. desember 2018.