Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Oppstartsvarsel for Skuta, Sigridbrenna, Nekfallet og Gitvola-Kletten

Høyringsfrist:
17. januar 2019 23:59

Fylkesmannen varsler oppstart av verneprosess for fire områder i Hedmark.

Publisert 17.12.2018

De fire områdene som er i startfasen av verneprosessen er:

Skuta, et ca. 200 dekar stort skogområde vest for Sætersjøen, ca. 4,5 km nord for Bruvoll i Nord-Odal kommune. Skogområdet er bratt og jordsmonnet er stedvis baserikt, hvilket gir opphav til et stort mangfold av vegetasjonstyper som for eksempel rik blandingsskog i lavlandet, gammel granskog og rik barskog. På granlæger finnes krevende arter som granrustkjuke, hyllekjuke, okerskinn og gul barksopp. I tillegg er det påvist mer vanlige arter som rekkekjuke på gran, og fatkjuke, fausknål, lungenever og hvitringnål på grove ospe- og seljetrær.

Sigridbrenna, et ca. 260 dekar stort skogområde nord for Vennershjelp, ca. 3 km nord for Gjesåssjøen i Åsnes kommune. Området har en småskala veksling mellom lave tørre koller og mer fuktige/friske søkk. Det er gran og furu som dominerer blant treslagene, men det finnes også bjørk, osp og gråor. Naturverdiene ligger først og fremst i de gamle bartrærne og de store mengdene død ved, både stående og liggende, i kombinasjon med fuktighet. Noen av artene som er registrert i området er rosenkjuke (NT) og rynkeskinn (NT), piggbroddsopp (LC), granrustkjuke (LC), rekkekjuke (LC), hyllekjuke (LC) og hvit tømmerkjuke (LC).

Nekfallet, et ca. 1755 dekar stort skog- og bekkekløftområde mellom Unset og Finstad i Rendalen kommune. Området ligger langs med elva Neka og inkluderer en dyp bekkekløft, et fossefall og gammel granskog i elvas fosserøyk- og fossesprøytsone. Verneverdiene i området er først og fremst knyttet til Nekfallets fosserøyksone, som huser fosserøykskog med fuktighetskrevende arter som den sterkt truede laven fossefiltlav (EN). Fosserøykskog som dette er naturlig sjelden, og er en verdifull naturtype for flere krevende arter -hvor fossefiltlav er en karakterart for velutviklede miljøer.

Gitvola­-Kletten, et ca. 6120 dekar stort skog- og myrområde nordøst for Gitvola i Åmot kommune. Området er stort og har store arealer med myr. Ellers er det granskog som dominerer skogbildet, med innslag av furutrær på de grunnlendte partiene og på åsen og koller. Bjørk, selje, osp og rogn finnes også spredt i området. Her er det registrert en rekke arter knyttet til gammel barskog, som for eksempel lavartene gubbeskjegg (NT), huldrestry (EN), gråsotbeger (VU), granseterlav (NT) og rustdoggnål (NT). Av sopp er svartsonekjuke (NT), duftskinn og furuplett (NT) registrert.

Fylkesmannen vil i løpet av vinteren 2019 utarbeide konkrete verneforslag med forslag til avgrensning av naturreservatene og forslag til bestemmelser for disse. 

Dersom det på dette tidspunktet er merknader som Fylkesmannen bør ta hensyn til under utarbeidelsen av konkrete verneforslag, kan du fylle ut skjemaet nedenfor eller sende din uttalelse til Fylkesmannen i Hedmark (fmhepost@fylkesmannen.no) og Fylkesmannen i Innlandet (fminpost@fylkesmannen.no). Fristen for å komme med innspill til oppstartsvarselene er 17. januar 2019.

Høyringsfrist:
17. januar 2019 23:59

Kontaktpersonar