Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Fylkesmannen har høynet beredskapen

Vi vurderer beredskapssituasjonen knyttet til ambulanseflyene i Finnmark som alvorlig og har etablert beredskapsnivå 1 – situasjonsovervåking.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 09.05.2018

Den akuttmedisinske beredskapen i Finnmark består blant annet av ambulansetransport i form av fly, bil, helikopter og båt. Den spesielle demografien og geografien gjør at kombinasjonen av disse er nødvendig.

I Finnmark brukes ambulansefly i mye større grad som hovedtransportmiddel for akuttpasienter enn i resten av landet. Innbyggerne våre er avhengige av en operativ ambulanseflytjeneste for å få forsvarlig helsehjelp i akutte situasjoner. De andre transportmidlene (helikopter, bil) har ikke samme rekkevidde og hastighet som ambulanseflyene. Den ustabiliteten vi nå har i ambulanseflytjenesten, rammer derfor helseberedskapen i Finnmark hardt.

Kapasitetsproblemene for ambulanseflyene kan ikke kompenseres fullt ut ved å sette inn andre transportmidler. Den nåværende situasjonen gir risiko for at pasienter ikke får tilgang til nødvendig helsehjelp i rett tid. Dette medfører fare for liv og helse for pasienter i Finnmark. Situasjonen ser også ut til å kunne vedvare over tid, og kan forverres.

Vi skal ivareta vår rolle som bindeledd mellom tjenesteutøvere og sentrale myndigheter. Vi har bedt kommunene om å holde oss orientert om situasjonen og hvordan de håndterer den. Vi ber om dette for å få en samlet oversikt over konsekvensene i hele fylket, slik at vi kan rapportere videre til sentrale myndigheter.

Vi mottar daglige rapporter fra Finnmarkssykehuset om kapasiteten i tjenesten og vi har løpende dialog med Fylkesmannen i Troms og Fylkesmannen i Nordland.

Finnmarkssykehuset legger ut oppdatert informasjon om ambulanseflyberedskapen i Helse Nord her: https://helse-nord.no/nyheter/ambulanseflyberedskapen-i-helse-nord.