Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Store mengder med yngel fra svartelistet laks funnet i finnmarkselver

Det var mye pukkellaks på gyteplassene i fjor høst. Nå er det bekreftet at eggene har overlevd og utviklet seg til store mengder yngel som vandrer ut i sjøen i disse dager.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 16.05.2018

Pukkellaksen er en fiskeart som ikke hører hjemme i norsk natur. Arten står på artsdatabankens svarteliste over fremmede arter, i kategorien «høy risiko». 2017 var et år med spesielt mye pukkellaks og kartlegginger viste at elvene i Finnmark hadde mye pukkellaks på gyteplassene på sensommeren.

Etter gyting i slutten av august, skal eggene ligge og utvikle seg nede i elvegrusen hele vinteren. Temperaturen på høsten og våren avgjør når eggene klekker. Dette har betydning for hvor store sjanser yngelen har til å overleve.

Vår naturlige lakseart, den atlantiske laksen, gyter senere enn pukkellaksen. Det har vært spekulert i om den atlantiske laksen derfor vil klare å ødelegge for pukkellaksen, ved å grave bort eller legge sine egg over pukkellaksen sine gytegroper.

Mye yngel har overlevd

For å få svar på i hvilken grad pukkellaksen har lykkes med å få frem avkom i elvene i Finnmark i 2018, har Fylkesmannen støttet et prosjekt som gjennomføres i disse dager av firmaet Naturtjenester i Nord. De har kartlagt gyteplassene i 2017. I starten av mai har de dratt tilbake og undersøkt hvordan det har gått med eggene til pukkellaksen. Det har blitt benyttet elektrisk fiskeapparat som svimeslår fisken, slik at den kan samles opp med en finmasket håv.

I alle elvene hvor isforholdene gjorde det mulig å komme til, ble det funnet betydelige mengder pukkellaksyngel. Disse ble funnet sammen med egg fra atlantisk laks som ikke var klekket enda.

På de samme stedene var det også eldre yngel av atlantisk laks. Mens den atlantiske laksen blir værende i elva i 4-5 år, vandrer pukkellaksen ut i havet allerede den første våren. Hvor mange uker den blir i Finnmarkselvene, og om den konkurrerer med andre fiskearter om mat i elva, er noe vi ønsker å finne svar på i årene som kommer.

Naturtjenester i Nord undersøkte gytegropene med elektrisk fiskeapparat. Til venstre ser vi elvevakt Odd Letho som assisterte under feltarbeidet i Vestre Jakobselv. 

Det kan bli nytt toppår i 2019

Pukkellaksen som vandrer ut i havet fra Finnmarkselvene de neste ukene, vil det neste året vokse seg store. De som overlever vandringen til havs, kommer tilbake i 2019 for å gyte. Den atlantiske laksen finner i de aller fleste tilfeller tilbake til sitt fødested når den skal gyte. Pukkellaksen vil derimot kunne spre seg til helt andre elver når den kommer tilbake til kysten. Det er derfor stor spenning knyttet til hvor mye pukkellaks som svømmer opp i Finnmarkselvene sommeren 2019.

Da det var langt mindre pukkellaks som gytte i 2016, forventer vi ikke stor tilbakevandring i år. Men noen vil komme også i år. Også i Russland, hvor denne arten ble satt ut frem til 90-tallet, er det mindre pukkellaks i partallsår. Det er viktig at alle som fanger pukkellaks husker å registrere dette når fangstrapporten leveres inn.

Pukkellaksyngelen er blank, og er allerede tilpasset livet i havet. De litt større fiskene er atlantisk laks, som fortsatt skal være i elva noen år. Inni eggene skimtes yngel av atlantisk laks som vil klekke snart.

 Pukkellaksen er ca. 25-30 mm når den klekker.