Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Sjølaksefiske 2018

Alle som skal fiske anadrom laksefisk med faststående redskap i sjøen må registrere seg og betale fiskeravgift hvert år. Fristen for å registrere seg for årets fiske er 25. mai 2018. 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 15.03.2018

Du kan registrere deg på nett fra 15. mars 2018. Skjema finner du her (Lakseregisteret). 

Krav til registrering på privat grunn

For å fiske på privat grunn, må du eie grunn ned til sjø. Dersom du ikke eier eiendommen selv, må du ha en avtale med grunneier. Den bør være skriftlig og tidsbegrenset.

Krav til registering på FeFo-grunn

Du må ha kontrakt med FeFo før du registrerer deg og betaler fiskeravgift. For mer informasjon, ta kontakt med Finnmarkseiendommen på 78 95 50 00.

Registrering av fiskeplass


Tidligere registrerte fiskere
logger seg inn her (Lakseregisteret).

Husk å sjekke fiskeplassnummer og kartfestingligere dersom du skal fiske på samme plass som tidligere år. Skal du fikse på en annen plass, må denne nyregistreres. Fiskeplassnummer tildeles av Fylkesmannen i Finnmark.

Nye fiskere må registrere seg her (Lakseregisteret).

Når du logger deg på første gang, må du identifisere deg ved bruk av bankID. Du registrerer deg som ny fisker ved å trykke på «NY FISKER». Du sendes da til et skjema med navn og adresse og blir tildelt et SSB nummer.

Dette nummeret må godkjennes før du kan fortsette registreringen. Du mottar en tekstmelding når nummeret er godkjent.

Deretter legger du inn lokalitet, plassnummer/merke og fangstredskap. Husk å sjekke at plassmerke/nummer er lagt inn rett. Om du er usikker på plassmerke/nummer, ta kontakt med Fylkesmannen.

Fiskeravgift

  • Alle over 18 år som skal fiske etter anadrom laksefisk med faststående redskap i sjøen, må betale fiskeravgift. Avgiften er forbundet med den enkelte fisker, ikke med antall redskaper/fiskeplasser.
  • Ved kontroll fra fiskeoppsynet, har fisker plik til å vise kvittering for betalt avgift.
  • Redskapsavgiften gjelder også for fiske i vassdrag.
  • Norske og svenske flyttsamer er fritatt fra å betale avgift for fiske som de etter reindriftsloven har rett til å drive.

Vi oppfordrer alle til å bruke betalingsløsningen på sjolaksefiske.fylkesmannen.no

Om dette ikke er mulig, anbefaler vi miljodirektoratets løsning. Om du velger denne løsningen, må referansenummeret for betalingen sendes til Fylkesmannen.

Det er også mulig å bruke nettbank eller betale i post/bank. Om du velger denne løsningen, må kvittering (merket med navn) sendes til Fylkesmannen før registrering av plass blir godkjent.

Fangstdagbok

Vi sender deg fangstdagbok etter at fiskeravgiften er betalt. Det er også i 208 mulig å bruke elektronisk fangsdagbok.

Mer informasjon om innrapportering av fiske kommer i eget brev etter at du er registrert og betaling av fiskeravgift er mottatt.

Ingen har lov til å starte fisket før de er registrert i Fylkesmannens sjølaksefiskeregister og har mottatt fangstdagbok.

Regelverk

De viktigst lovene og forskriftene som regulerer sjølaksefisket er:

  • Lov om laksefisk og innlandsfisk.
  • Forskrift om oppgaveplikt og redskaper som er tillatt benyttet ved fiske etter anadrome laksefisk.
  • Forskrift om fisketider for anadrome laksefisk i sjøen.
  • Forskrift om fredningssoner for anadrome laksefisk ved elvemunninger og utløp fra kraftverk, Finnmark.

Lovene og forskriftene finner du på www.lovdata.no