Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Verjemål

Oppdatert 10.05.2022

Ei verje sikrar interessene til ein person som anten er mindreårig, eller som har fått oppnemnt verje. Ein person som treng hjelp til å sikre sine eigne interesser, kan få verje både på det økonomiske og det personlege området.

Det å få verje vil seie at du får hjelp til gjeremål du ikkje greier sjølv, slik at du kan fungere på lik linje med andre i samfunnet. Eit verjemål skal vere tilpassa behova du har, og det skal ikkje vere meir omfattande enn det som er nødvendig. Vanleg verjemål er frivillig, og du bestemmer sjølv om du vil ha verje eller ikkje. 

Statsforvaltaren er førsteinstans på verjemålsområdet. Det vil seie at det er Statsforvaltaren du skal kontakte om du, eller nokon som står deg nær, treng verje. 

Klagerett

Du kan klage på eit vedtak om oppretting av verjemål. Dei som har rett til å klage er vedkommande som er sett under verjemål, verja, den som har sett fram kravet om verjemål eller personens ektefelle/sambuar, næraste livsarving og søsken. For andre vedtak enn oppretting av verjemål er det vanlig klagerett etter reglane i forvaltningslova. Klagefristen er tre veker frå du mottok vedtaket. Du skal sende klagen til Statsforvaltaren. Statsforvaltaren kan omgjere vedtaket, eller sende klagen vidare til Statens sivilrettsforvaltning, som er tilsynsmynde og klageinstans for vedtak gjort av Statsforvaltaren.

Vil du bli verje?

Det er ulike typar verjer:

  • Du kan bli oppnemnt som verje til barn utan foreldre, eller dersom foreldra av ulike grunnar ikkje kan ha heile eller delar av verjeansvaret
  • Du kan bli oppnemnt som verje for vaksne
    • viss du er forelder til vaksne barn
    • viss du er søsken, besteforelder, onkel, tante eller ein annan person i storfamilien eller i omgangskrinsen. I tillegg kan du også vere verje som nabo, ven eller viss du berre har eit ønske om å bidra ved å stille opp frivillig
    • viss du vel å stille opp som verje som ein del av arbeidet ditt, eller berre fordi du har eit ønske om å vere til nytte (fast verje/profesjonell)
  • Du er verje som forelder til egne barn under 18 år. Verje er den eller dei som har foreldreansvaret.

Kva som må til av kvalifikasjonar og eigenskapar for at du skal kunne bli verje, er avhengig av oppdraget. Statsforvaltaren avgjer kven som skal vere verje, og hovudregelen er at valet vert teke i samråd med personen som skal ha verje. Som regel legg vi vekt på at du handterer utfordringar, har kjennskap til regelverket og offentlege instansar, at du er flink til å formulere deg, har orden i eigen økonomi og likar å gjere noko for andre. Du må også ha god vandel, og verjer må leggje fram politiattest. Statsforvaltaren tilbyr nødvendig opplæring og ser til at du utfører vervet på forsvarleg vis.

 

Vis meir


Publisert 08.01.2018

Personlige skatteytere kan nå bruke DFØ-app

Personlige skatteytere kan nå laste ned og bruke DFØ-app for å sende inn krav i selvbetjeningsportalen.


Publisert 15.03.2017

Lengere saksbehandlingstid for vergemålsaker

Fra vi mottar din søknad til vi fatter vedtak, må du forvente saksbehandlingstid på


Publisert 05.01.2017

Nå kan vergene levere regnskapene digitalt

Mens verger med regnskapsplikt i vergemålsoppdrag frem til nå har vært nødt til å sende inn vergeregnskap på papirløsning til fylkesmannen, kan de i stedet fra nå av sende dette inn digitalt via nettsiden www.altinn.no.


Publisert 03.11.2016

Godtgjøring og utgiftsdekning til verger

I forbindelse med ikrafttredelse av nye regler i utlendingsforskriften om godtgjøring og utgiftsdekning til representanter, finner du her en oversikt over gammel og ny sats, samt søknadsskjemaer tilpasset representantoppdraget. Vi benytter samtidig anledningen til å minne om rutinene for utbetaling av vergegodtgjøring. 


Publisert 05.10.2016

Legalfullmakt

Gir deg rett til å hjelpe en nær slektning med dagligdagse økonomiske gjøremål


Publisert 05.10.2016

Vergesamling for nye faste verger

Fylkesmannen skal sørge for at de oppnevnte vergene i vergemålsdistriktet får den opplæringen som er nødvendig for å kunne utføre vervet på en forsvarlig måte. Vergene skal få opplæring ved oppnevningen, og de skal få opplæring også senere dersom det er behov for det. Opplæringen skal tilpasses vergeoppdragets innhold og omfang.


Publisert 16.08.2016

Bestem selv over din fremtid!

Opprett fremtidsfullmakt


Publisert 18.03.2016

Behov for representanter for enslige mindreårige på Kongsberg og Hemsedal

De har kommet alene til Norge, og trenger noen til å snakke sin sak.


Publisert 11.02.2016

Difi rydder i Kontaktregisteret

Difi rydder i Kontakt- og reservasjonsregisteret. Dette kan få utilsiktet konsekvens for verger.


Publisert 02.02.2016

Vergens regnskap for 2015

Dersom du er oppnevnt som verge, og fylkesmannen ikke har gitt deg fritak, skal du levere vergeregnskap. Fylkesmannen sender ut eget brev til de vergene som står oppført med regnskapsplikt i sine registre. Mottar du et slikt brev betyr det at du er pliktig til å sende inn fullstendig vergeregnskap til fylkesmannen.