Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Resultater fra næringsmiddelaksjonen 2018 i Buskerud

Fra uke 42 til 46 bidro Fylkesmannen i kontrollaksjonen av næringsmiddelindustrien, herunder fiskeforedlingsindustri, slakterier og kjøttarbeidende industri.

Fylkesmannen i Buskerud gjennomførte i aksjonen tilsyn ved Nortura SA avdeling Gol.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 19.12.2018

Bakgrunn for aksjonen
Næringsmiddelaksjonen 2018 ble gjennomført som en oppfølging av aksjoner i 2011 og 2012. Tilsynaksjonen i 2012 kontrollerte fiskeforedlingsindustrien, mens slakterier og kjøttarbeidende industrier ble kontrollert som en del av en næringsmiddelaksjon i 2011. Gjennom aksjonene ble det avdekket at virksomhetene hadde svak kontroll med utslipp og at flere hadde for dårlige renseanlegg. Ved slakteriene ble det også avdekket en høy andel brudd knyttet til internkontroll og miljørisikovurderinger.

Aksjonen i 2018 er begrenset til fiskeriforedling, slakterier og kjøttarbeidende industri. Det er en rekke miljøutfordringer tilknyttet disse bransjene, som utslipp av organisk stoff, fett, næringssalter, vaskevann og desinfeksjonsmidler. Disse utslippene kan påvirke vannforekomster eller driften av kommunale avløpsanlegg.

Krav til utslipp
Utslipp fra fiskeforedlingsindustrien reguleres i forurensningsforskriften kapittel 26, samt gjennom tillatelser. Slakterier og kjøttarbeidende industri reguleres gjennom tillatelser.

Mål for aksjonen
Aksjonen skulle kontrollere etterlevelse av krav gitt i eller i medhold av forurensningsloven og produktkontrolloven. Det var også ønskelig å vurdere om bransjene har forbedret seg siden aksjonene i 2011 og 2012.

Konkretiserte delmål for aksjonen var:
- Kontrollere virksomhetenes etterlevelse av krav i regelverk og tillatelser
- Sikre at brudd på regelverket rettes med hensiktsmessig oppfølging av funn fra tilsyn 
- Vurdere om det er behov for videre oppfølging av bransjen
- Vurdere behov for oppdatering av enkelte virksomheters tillatelser

Resultater for næringsmiddelaksjonen 2018 i Buskerud
Fylkesmannen i Buskerud holdt tilsyn ved én virksomhet under næringsmiddelaksjonen. Dette var Nortura SA avdeling Gol. Her ble det avdekket 5 avvik. Disse er knyttet til mangler i miljørisikovurdering, avvikshåndtering, skriftlige rutiner og måleprogram. Virksomheten hadde også et utslipp av blod til avløpsnettet. Virksomheten manglet mål for ytre miljø. I menyen til høyre finnes den fullstendige tilsynsrapporten. Fylkesmannen følger videre opp de avvik som ble avdekket under tilsynet hos Nortura, og har satt konkret frist til retting av avvik i tilsynsrapporten.