Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Førebyggjande samfunnstryggleik

Oppdatert 17.12.2020

All planlegging skal fremme samfunnstryggleik. Det går fram av mellom anna plan- og bygningslova. Som lokal planstyresmakt har kommunane ansvar for og heimel til å nekte at areal som er eller kan vere utsette for fare, blir tekne i bruk. Dette gjeld for så vel enkeltståande byggjetiltak som meir omfattande planar.

Omsynet til samfunnstryggleik må føre til konkrete val

I praksis betyr dette blant anna at bustadfelt og institusjonar ikkje må leggjast til område som er utsette for flaum, skred eller andre hendingar som kan innebere fare for liv og helse. Det bør òg vere alternative forsyningsvegar av drikkevatn og straum dersom hovudtilførslane skulle bryte saman. Ved etablering av nye samferdselsårer skal bustadområde, skular og andre institusjonar skjermast best mogleg.

Kommunal ROS-analyse er lovbestemt

Risiko- og sårbarheitsanalysar (ROS-analysar) blir brukte til å kartleggje sannsynet for og konsekvensane av uønskte hendingar i eit bestemt område. Dette kan for eksempel vere flaum eller straumbrot. Ein heilskapleg ROS-analyse skal liggje til grunn for arbeidet med samfunnstryggleik i kommunen.

Vis meir


Publisert 12.07.2017

Samarbeid mellom kommunale tjenesteytere om brannsikkerhet for risikoutsatte grupper

{PagePropertyPlugin}

Publisert 08.05.2014

Fare for vårflom!

I følge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er det fortsatt større sannsynlighet enn normalt for stor vårflom i våre områder. Det er også relativt stor sannsynlighet for uvanlig høy vannstand i de sjøer på Østlandet som drenerer de mest snørike områdene.


Publisert 30.04.2014

Fylkesberedskapsrådets møte april 2014

Hele 40 av Fylkesberedskapsrådets medlemmer deltok på møte 29. april 2014. Hovedtema for møte var Nasjonalt Risikobilde 2013.


Publisert 11.04.2014

Kommuneundersøkelse samfunnssikkerhet og beredskap

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har nylig gjennomført en undersøkelse av samfunnssikkerhetsarbeidet i alle landets kommuner.


Publisert 26.11.2012

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Buskerud

Fylkesmannen har revidert Risiko- og sårbarhetsanalysen for Buskerud (FylkesROS).


Publisert 26.11.2012

Kontakttelefon for informasjon om vær og vann

Her finner du vakttelefoner til Meteorologisk institutt og NVE flomvarsling. Ved spesielle klimaforhold og ekstremvær kan dette være nyttig kontaktinformasjon.