Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Atomberedskap

Atomhendelser omfatter både ulykker og hendelser som følge av tilsiktede handlinger i fredstid, ved sikkerhetspolitiske kriser og ved væpnet konflikt.

Fylkesmannen skal medvirke til at regionale og lokale etater som kommer inn under Fylkesmannens generelle koordinerings- og samordningsansvar, har etablert tilfredsstillende planer for atomhendelser som en del av et samordnet planverk. Innad sistnevnte, skal Fylkesmannen rapportere regelmessig om status for dette arbeidet til Statens Strålevern som er fagstyresmakt for strålevern og atomberedskap.

Ved en eventuell atomhendelse skal Fylkesmannen blant annet sørge for koordinering og bidra til iverksettelse av samordnede tiltak regionalt og lokalt. Tiltakene fungerer som videreformidlende oppdrag gitt fra sentralt hold, og vil kunne inkludere beskyttelsestiltak og formidling av informasjon til media og publikum. Fylkesmannen sørger for nødvendige tilpasninger og prioriteringer ut ifra regionale forhold.

Atomberedskapsutvalg
I likhet med Fylkesberedskapsrådet (FBR) er det etablert et eget atomberedskapsutvalg (ABU) ledet av fylkesmannen. ABU innehar flere av de samme medlemmene som FBR og samles minimum én gang i året. ABU fungerer som et forum for å ivareta overnevnte prosesser på regionalt og lokalt etatsnivå, både i hverdag og ved eventuelle hendelser.

Medlemsetater/-organisasjoner/-virksomheter :

 • Fylkesmannen i Buskerud
  -    Fylkesmannen
  -    Fylkesberedskapssjefen
  -    Fylkeslegen
  -    Avdelingsdirektør kommunal-, justis- og beredskapsavdeling
  -    Avdelingsdirektør landbruks- og miljøvernavdelingen
  -    Utdanningsdirektøren
  -    Kommunikasjonsrådgiveren
 • Søndre Buskerud politidistrikt
 • Nordre Buskerud politidistrikt
 • Buskerud sivilforsvarsdistrikt
 • Telemark og Buskerud Heimevernsdistrikt 03
 • Mattilsynet Region Buskerud, Vestfold og Telemark
 • Statens vegvesen Region Sør
 • Vestre Viken HF Drammen sykehus
 • Radiacrådgiver - Høgskolen i Buskerud og Vestfold
 • Statens Strålevern

 Publisert: 13.08.2015