Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Samfunnstryggleik og beredskap

Oppdatert 10.05.2022

Alle har eit ansvar for å førebyggje uønskte hendingar og kriser, og å handtere dei viss dei likevel skjer. Vi må ta førebyggjande omsyn i alt frå arealplanlegging i kommunane til HMS-tiltak på den enkelte arbeidsplassen. Som innbyggjar kan du utruste deg til å klare deg sjølv i nokre dagar.

Statsforvaltaren er eit bindeledd mellom sentrale og lokale styresmakter, og har ei sjølvstendig rolle som pådrivar og rettleiar for arbeidet med samfunnstryggleik og beredskap.

I ein krisesituasjon er politiet, den ansvarlege fagetaten eller kommunen den viktigaste informasjonskjelda til innbyggjarane. Statsforvaltaren kan i ein del tilfelle ta eit samordningsansvar for krisehandteringa på regionalt nivå, for å sikre gode og samordna løysingar mellom aktørane. Fylkesberedskapsrådet er eit viktig forum for å ivareta samordningsansvaret. I rådet deltek leiarar av offentlege beredskapsetatar, kommunar, næringsliv og frivillige organisasjonar. 

Råd om eigenberedskap til deg som er innbyggjar i Noreg

Du er ein del av Noregs beredskap. Dersom straumen blir vekke eller du blir isolert av veret, bør du vere rusta til å klare deg sjølv i nokre dagar. Styresmaktene ber oss difor vurdere risiko og sårbarheit i eigen heim. Du bør tenke gjennom kva som kan skje, kva konsekvensar det kan få, og korleis nettopp din familie kan handtere det. Finn gjerne også ut kven som kan trenge di hjelp og korleis du kan bidra. Dei grunnleggande behova dei tre første døgna av ei krise er varme, mat, drikke, legemiddel, hygiene og tilgang til informasjon. Mange av oss har alt ein god del av det vi treng for å klare oss sjølv i nokre dagar, så det er ofte ikkje så mykje som skal til for å komme helt i mål. Her får du gode idear til kva som bør vere på plass i ditt eige beredskapslager.

Vis meir


18.01.2019

Til deg som abonnerer

For å fortsatt motta nyhetsvarsling fra Fylkesmannen i din region, må du registrere deg på nytt.


20.09.2018

Snakk med sårbare grupper

Høstens NATO-øvelse er i gang, det øves på forsvaret av Norge. Noen kan synes det er ubehagelig med synlige soldater og økt militær trafikk. Dette kan være personer som har opplevd krig og traumer tidligere, eller barn. Helsedirektoratet anbefaler at representanter for kommunen eller foreldre snakker med dem om øvelsen og om hvorfor NATO øver i Norge.


23.11.2017

Informasjonsmøte om Nødnett

Den 21. november arrangerte Fylkesmannen og DSB informasjonsmøte om Nødnett.


22.09.2017

Kommunekonferanse - Samfunnssikkerhet og beredskap

Årets kommunekonferanse «samfunnssikkerhet og beredskap» går av stabelen på Lampeland hotell

 


25.04.2017

Beredskapsdagen 2017

Velkommen til Beredskapsdagen 11. mai 2017. Hovedtemaene på årets konferanse er pandemi og IKT-sikkerhet 


15.04.2016

Kommunekonferansen 2016 - Samfunnssikkerhet og beredskap

Torsdag 14. april var det samlet til kommunekonferanse – samfunnssikkerhet og beredskap på Kongsberg. Deltakerne varierte fra rådmenn, kommunalsjefer, geodata-ansvarlige og beredskapskoordinatorer fra 17 av fylkets kommuner. Dagen bar preg av interessante problemstillinger og gode diskusjoner – med innlegg fra Fylkesmannen, Kartverket, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Politiet. 


13.04.2016

Kommunekonferanse

På torsdag arrangerer Fylkesmannen årets kommunekonferanse – samfunnssikkerhet og beredskap på Quality Hotel Grand, Kongsberg.


29.10.2015

Brev om behandling av asylmottak

Statsrådene Jan Tore Sanner og Anders Anundsen har sendt et felles brev til alle landets kommuner der det oppfordres til en rask behandling av søknader om etablering av asylmottak.


25.09.2015

Mulig innkvartering for flyktninger

Fylkesmannen i Buskerud har nå fått inn tilbakemeldinger fra kommunene på mulig kapasitet til å ta i mot flyktninger i forbindelse med den akutte flyktningesituasjonen. Noen av kommunene har gitt tilbakemelding på både kommunalt og privat eide bygninger, mens andre kun har gitt tilbakemelding på kommunalt eide bygg.


25.09.2015

Mulig innkvartering for flyktninger

Fylkesmannen i Buskerud har nå fått inn tilbakemeldinger fra kommunene på mulig kapasitet til å ta i mot flyktninger i forbindelse med den akutte flyktningesituasjonen. Noen av kommunene har gitt tilbakemelding på både kommunalt og privat eide bygninger, mens andre kun har gitt tilbakemelding på kommunalt eide bygg


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel