Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets forsøksprosjekt med samordning av statlige innsigelser i Buskerud

Fylkesmannen i Buskerud har den 1. april 2015 startet opp forsøket om samordning av statlige innsigelser i arealplaner: kommuneplaner og kommunedelplaner.

Forsøket innebærer at Fylkesmannen har fått et samordningsansvar for innsigelser i arealplansaker fremmet av statlige myndigheter. I Buskerud har Fylkesmannen valgt å samordne kommuneplaner og kommunedelplaner i prosjektperioden.

Samordningen betyr at Fylkesmannen skal motta de statlige etaters høringsuttalelser med innsigelser til arealplaner og foreta en samlet vurdering av dem. Fylkesmannen har fått utvidet kompetanse til å avskjære innsigelser på nærmere betingelser.

Forsøket varer ut 2016 og omfatter alle innsigelsesmyndigheter, unntatt Riksantikvaren, Fylkeskommunen og berørte nabokommuner.

Målsetting og overordnede rammer for forsøket er beskrevet i brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet datert 22. januar 2015.

I samordningsforsøket i Buskerud inngår følgende planer: kommuneplaner, kommunedelplaner og områdereguleringsplaner.


Publisert 27.04.2017

Oppdatering av Veilederen om samarbeid om effektive avklaringer i arealplanlegging

Kommunal- og moderniseringsdepartementet informerte den 13.12.2016 Fylkesmannen i Buskerud om videreføring av forsøket med samordning av statlige innsigelser til kommunale planer i 2017. Rammene for gjennomføring av forsøket videreføres med noen presiseringer som skal bidra til en mer enhetlig praktisering av forsøket i de ulike fylkene.


Publisert 24.06.2016

Samarbeid forebygger konflikter

Statlige etater som er med i samordningsforsøket har laget en veileder – samarbeid om effektive avklaringer i arealplanleggingen.


Publisert 02.05.2016

Referat fra samordningsmøte den 20. april 2016 med regionale myndigheter

Den 20. april 2016 hadde Fylkesmannen og de regionale myndigheter sitt fjerde møte om samordningsforsøket. Hovedtema i møtet var den felles oppgave med utforming av en Veileder for kommunene i Buskerud.


Publisert 15.04.2016

Ingen innsigelser til Brakerøyaplanen

Ingen statlige regionale etater har innsigelser til planforslaget for nytt sykehus på Brakerøya. Flere av etatene stiller forutsetninger og sterke faglige råd før områdeplanen kan vedtas. I tillegg får kommunene Drammen og Lier faglige råd til videre utarbeidelse av detaljplanen.

 


Publisert 08.04.2016

Innsigelser til arealplan i Flå

Fylkesmannen har fremmet innsigelse og Statens Vegvesen har fremmet innsigelser med betingelser til 2. gangs offentlig ettersyn.


Publisert 08.03.2016

Høringsuttalelser til Svelvikveien

Fylkesmannen har samordnet statlige høringsuttalelser til kommunedelplan for Svelvikveien - fylkesveg 319 i Drammen kommune.


Publisert 07.03.2016

Møte med regionale myndigheter 10. februar 2016

Den 10. februar 2016 hadde Fylkesmannen og de regionale myndighetene sitt tredje møte om samordningsforsøket. Hovedtema for møtet var samarbeid mellom de statlige etatene og kommunene.


Publisert 04.12.2015

Møte med regionale myndigheter

Den 11. november 2015 hadde Fylkesmannen og de regionale myndigheter sitt andre møte om samordningsforsøket. De regionale myndighetene er ressursgruppe i forsøket.


Publisert 06.11.2015

Oppstart av prosjektet i Buskerud

I vårt fylke startet prosjektet opp med utarbeidelse av rutiner for samordningsforsøket rettet mot de statlige etater og kommunene slik at det tidlig ble gitt veiledning til hvordan Fylkesmannen så for seg gjennomføring av prosjektet.