Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Plan og bygg

Planlegging og arealforvaltning er ein føresetnad for god samfunnsutvikling. Regjeringa og Stortinget fastset dei nasjonale måla, og kommunar og fylkeskommunen har ansvaret for planlegginga på kommune- og fylkesnivå. 

Etter plan- og bygningslova skal kommunane samordne den fysiske, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklinga på sine område gjennom samanhengande kommuneplanlegging. Fylkeskommunen skal gjennom si planlegging samordne verksemda til staten, fylkeskommunen og kommunen i fylket.

Statsforvaltaren har to sentrale oppgåver i arealforvaltninga:

  • Som fagstyresmakt innan landbruk, miljøvern, helse og samfunnstryggleik skal vi sørgje for at nasjonale interesser blir sikra.
  • Statsforvaltaren skal sikre at kommunale vedtak i plan- og byggjesaker er i samsvar med gjeldande lovverk. 

Vis meir


18.01.2019

Til deg som abonnerer

For å fortsatt motta nyhetsvarsling fra Fylkesmannen i din region, må du registrere deg på nytt.


17.12.2018

Ber Lier justere kommuneplanen

Kommuneplanens arealdel for Lier kommune for perioden 2017-2028 har vært på høring. Gjenom planen styrer kommunen den lokale areal- og samfunnsutviklingen. det er fremmet flere innsigelser til planen fra statlig hold.


14.11.2018

Forsøksanlegg for produksjon av biodiesel på Tofte

Fylkesmannen stadfester Hurum kommunes vedtak om dispensasjon for etablering av forsøkanlegg for produksjon av biodiesel på Tofte.


07.09.2018

Innsigelse til etablering av handel utenfor Gol sentrum

Fylkesmannen fremmer innsigelse til forslag til ny kommunedelplan for Gol tettsted. Planen åpner opp for etablering av handelsvirksomhet som strider med nasjonale og regionale føringer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.


25.06.2018

Høringsuttalelse til reguleringsplanen for Ringeriksbanen og E16

Statens vegvesen og Bane NOR har på vegne av Kommunal- og moderniserings-departementet lagt ut forslag til reguleringsplan for Ringeriksbanen og E16 med konsekvensutredning på høring.


13.06.2018

Flere statlige innsigelser til områdeplan for Holmen

Drammen kommune har oversendt forslag til områderegulering for Holmen til offentlig ettersyn. Planen legger opp til en utfylling av nye områder for vidreutvikling på Holmen til et knutepunkt med tilknytning til havn, jernbane og veg. Det foreligger flere statlige innsigelser som må løses.

 


30.04.2018

Støtter Statens vegvesen i ny trasé ved Eggemoen

Fylkesmannen er enig med Statens vegvesen i valg av ny trasé over Eggemoen.


13.04.2018

Resultater av innbyggerundersøkelse om grensejustering Sollihøgda

Holeværingene er delte i sitt syn på om Sollihøgda fortsatt bør ligge i Hole kommune. 42% av de spurte innbyggerne ønsker at Sollihøgda fortsatt skal være i kommunen,  mens 49 % svarer nei, viser en fersk innbyggerundersøkelse.


23.03.2018

Enige om forslag til ny bypakke

Ordførerne i Buskerudbyen er enige om å anbefale den mest innholdsrike tiltakspakken og et bomsystem hvor flere er med å betale.


19.02.2018

Nyhetsbrev - folkehelsearbeid 1/2018

Nyhetsbrevet innholder relevant informasjon fra Helsedirektoratet av relevans for lokalt og regionalt folkehelsearbeid.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel