Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Oppstart av verneprosess som følge av bygging av Ringeriksbanen/ E16

Ringeriksbanen og E16 planlegges bygd gjennom et rikt kultur- og naturlandskap med blant annet naturreservater av internasjonal verdi (Ramsar-områder). Fylkesmannen har nå startet verneprosessen som skal kompensere for påvirkningene på naturverdiene som byggingen vil medføre. Nye områder skal vernes, som erstatning for naturverdiene som blir berørt av utbyggingen. Dette kalles økologisk kompensasjon. Omfanget av kompensasjonen, herunder hvor store arealer som skal vernes, er stadig under utredning. Men for ikke å forsinke arbeidet med reguleringsplanen for samferdselsprosjektet må Fylkesmannen sette i gang prosessen nå.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 08.12.2017

Grunneiere som kan bli berørt av verneprosessen og andre relevante parter vil i disse dager motta et brev med mer informasjon om vurderingsområder, bakgrunn og prosessen. Oppstartsmeldingen skal gi mulighet for medvirkning tidlig i prosessen, og Fylkesmannen ser frem til å få innspill fra alle berørte og interesserte. Innspillene vil inngå i grunnlaget for forslag til verneplan som vil komme på høring omtrent samtidig som reguleringsplanen for Ringeriksbanen / E16 sendes på høring våren 2018.


Økologisk kompensasjon er relativt nytt i Norge. Arealene som nå vurderes for vern som erstatningsarealer er valgt ut etter en kartleggingsprosess i 2016. For å sikre god nok kunnskap om mulige erstatningsarealer, har kartleggingen omfattet mange forskjellige typer natur og områder. Trolig vil ikke alle arealene som det nå meldes oppstart på inngå i høringsforslaget til verneplanen. Dialogmøter med grunneiere i de aktuelle områdene er påbegynt, men det er ikke gjennomført møter med alle ennå. Samtidig pågår arbeidet med å avklare tapet av natur og behovet for kompensasjon fra fellesprosjektets side. Det er derfor usikkert hvor stort areal og hvilke konkrete områder det er aktuelt å verne. Fylkesmannen har likevel fått i oppdrag å starte verneprosessen for aktuelle områder nå, for å unngå å forsinke arbeidet med reguleringsplan for vei/bane.

Dokumentene i saken finner du i lenken til høyre på denne siden. 

Innspill til oppstartsmeldingen/ åpent møte

Vi vil gjerne ha synspunkter på oppstartsmeldingen. Det kan være merknader til avgrensning eller opplysninger om bruk og interesser innenfor vurderingsområdet. Hvem som helst kan komme med merknader. I forbindelse med oppstart av verneplanarbeidet inviterer vi til et åpent møte tirsdag den 9. januar 2018, kl 18, på General hotell, Helgelandsmoen, hvor alle interesserte er velkommen.

Fristen for merknader er 15. januar 2018.

Merknader sendes Fylkesmannen pr post eller e-post.
Postadresse:  Fylkesmannen i Buskerud, Postboks 1604, 3007 Drammen
E-post:   fmbupost@fylkesmannen.no