Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Organisasjonen

Fylkesmannen i Buskerud har ca 135 medarbeidere som er organisert i fire fagavdelinger og to staber som vist på organisasjonskartet. I Buskerud er embetet organisert med en embetsledelse, bestående av fylkesmannen og assisterende fylkesmann, og en stab bestående av kommunikasjonssjef og seniorrådgiver samt en administrasjonsstab.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 08.10.2012

Organisasjonskartet under dokumenter viser dagens organisering av fylkesmannsembetet i Buskerud.