Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Oppgaver og ansvar

Fylkesmannen er statens representant i Buskerud og har ansvar for at vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og Regjeringen blir fulgt opp i fylket. Fylkesmannen skal ivareta rettsikkerhet for innbyggerne, bidra aktivt til samfunnsutviklingen og sørge for samordning.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 08.10.2012

Fylkesmannen skal fremme Buskeruds interesser, og ta initiativ både lokalt og overfor nasjonale myndigheter. Sentrale oppgaver for Fylkesmannen er å

 • sikre innbyggerne de rettigheter og tjenester de har krav på
 • sørge for at nasjonal politikk blir gjennomført
 • samordne offentlige virksomhet i fylket
 • veilede og støtte kommunene
 • bidra aktivt i plan- og utviklingsarbeidet
 • være talerør for Buskerud overfor sentrale myndigheter.

Fylkemannen har ansvar og oppgaver innenfor områdene

 • helse og sosial
 • kommunal forvaltning
 • samfunnssikkerhet og beredskap
 • miljøvern
 • utdanning og barnehage
 • barn og familie
 • landbruk.

Fylkesmannen utfører sine oppgaver gjennom saksbehandling, veiledning, dialog, tilsyn og utviklingsarbeid.

Våre kjerneverdier er KVALITET - RESPEKT - TILLIT.