Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Avdelingene

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 30.05.2015

Helse-, sosial- og vergemålsavdelingen
Avdelingen skal føre tilsyn med fylkets helse- og omsorgstjenester. Dette inkluderer behandling av klagesaker rettet mot helsepersonell og kommunale institusjoner og fylkets sykehus, samt at vi behandler klagesaker etter pasient- og brukerrettighetsloven. Vi er også ute på planlagte tilsyn i første- og andrelinjetjenesten.

Avdelingen skal også bidra til at statens politikk på helse- og omsorgsområdet iverksettes i fylket. Vi følger opp statlige handlingsplaner, blant annet innen psykiatri, folkehelse, omsorgsfeltet og rusområdet. Herunder administrerer vi en rekke tilskuddsordninger innenfor disse feltene. Avdelingen har et informasjons- og opplæringsansvar overfor kommunene knyttet til samhandlingsreformen, og skal bidra til kvalitetsutvikling av helse- og omsorgstjenestene.
I tillegg utfører vi en rekke forvaltningsoppgaver, blant annet knyttet til førerkort og dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav.

Videre skal avdelingen bidra til at Stortingets og regjeringens politikk blir gjennomført på vergemål og sosialområdet i Buskerud.  Vi skal gi råd og veiledning til kommunene og befolkningen.  Tilsyn og klagesaksbehandling, forskjellige forvaltningssaker og tilskudd er viktige oppgaver for avdelingen.

Fylkesmannen er lokal vergemålsmyndighet.


Kommunal-, justis- og beredskapsavdelingen
Avdelingen skal på beredskapsområdet påse og påvirke at kommunen ivaretar den sivile beredskapen på en god måte. Dette gjøres blant annet ved at vi gjennomfører øvelser, fører tilsyn og påser at kommunene har utarbeidet egen Risiko-og sårbarhetsanalyse.  Vi gjennomgår kommunale arealplaner for å påse at samfunnssikkerhet er ivaretatt i planleggingen.

Videre har avdelingen ansvar for samordning av høringsuttalelser til arealplaner og generell opplæring av kommunens politikere. Vi  følger opp kommunens økonomi både gjennom kontroll og veiledning , og har særlig fokus på kommuner med spesielt anstrengt økonomi, såkalte ROBEK-kommuner.

Avdelingen har ansvar for å behandle alle klagesaker etter plan- og bygningsloven, dvs. klager på reguleringsplaner og byggesaker. Vi driver også veiledningsarbeid. Et annet fagområde er søknader om fri rettshjelp. Her er vi førsteinstans. I tillegg behandler vi klager fra både privatpersoner, politikere og andre.  Disse områdene er blant annet offentlighetsloven og kommuneloven.

Avdelingen behandler også separasjon- og skilsmissesaker etter ekteskapsloven og har ansvaret for koordinering av kongebesøk og statsborgerseremoni.

 
Barnehage-, utdannings- og barnevernsavdelingen
Avdelingen skal medvirke til at den nasjonale politikken blir fulgt opp regionalt og lokalt. Innenfor barnehage, barnevern og utdanningsområdet har Fylkesmannen følgende oppgaver:

  • utøve tilsyn og bidra til at avdekkede lovbrudd rettes
  • behandle klagesaker
  • forvalte statlige tilskuddsordninger
  • informere og veilede kommuner som lokal barnehagemyndighet, barnehage- og skoleeiere, allmennhet og aktuelle målgrupper om innhold, prinsipper og mål i den nasjonale utdanningspolitikken og lov- og regelverk
  • medvirke til at kommunene oppfyller lovfestet rett til barnehageplass
  • bidra til kvalitets- og kompetanseutviklingsarbeid i barnehagesektoren i samarbeid med kommunen som lokal barnehagemyndighet
  • følge opp regionalt og nasjonalt arbeid med det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet, herunder eksamen og nasjonale prøver
  • bidra til kompetanseheving av barnehageansatte, lærere, barnehage- og skoleledere og andre, i samarbeid med barnehage- og skoleeier
  • stimulere til tverretatlig og tverrfaglig samarbeid som omfatter barn, oppvekst og opplæring samt følge med på om slikt samarbeid skjer på lokalt nivå.

 
Landbruks- og miljøvernavdelingen
Avdelingen har ansvar for oppfølging av nasjonal landbruks- og matpolitikk både regionalt og lokalt. Fylkesmannen skal gjennom lokale tilpasninger bidra til å opprettholde et levende og mangfoldig jord- og hagebruk og et bærekraftig skogbruk som gir attraktive arbeidsplasser og sikrer rekruttering over hele fylket. En viktig oppgave er å formidle virkningene av landbruks- og matpolitikken til sentrale myndigheter. Vi har både utviklings- og forvaltningsoppgaver og samarbeider med mange etater. Næringsutvikling med basis i jordbruk, skogbruk og tilknyttede næringer er sentrale samarbeidsområder.

Avdelingen har ansvar for at tilskudd på landbruksområdet forvaltes og kontrolleres i samsvar med lover og regler. Gjennom oppfølging, veiledning og kompetansetilbud vil avdelingen bidra til at kommunene ivaretar sin rolle som landbrukspolitisk aktør og har god forvaltningspraksis i sin myndighetsutøvelse på landbruks- og matområdet.


Avdelingen forvalter også flere miljølovverk, og gjennomfører dessuten forurensningstilsyn. I tillegg har avdelingen veiledningsoppgaver og utredningsoppgaver. Avdelingen har oppgaver innenfor fagområdene naturforvaltning, vilt- og fiskeforvaltning, forurensning og avfallsbehandling, støy, miljøhensyn i plansaker samt GIS-oppgaver.
Avdelingen følger opp miljøansvaret overfor kommunene, enkeltpersoner, næringsliv og organisasjoner.
Avdelingen har hovedansvaret for sekretariatet for rovviltnemnda i rovviltregion 2 som omfatter Buskerud, Telemark, Vestfold og Aust-Agder.