Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Tre skogområder i Buskerud er vernet i dag

I dag er 66 skogområder i Norge vernet som naturreservatet. Tre av disse ligger i Buskerud. Det er to nye reservater og en utvidelse.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 11.12.2015

De nye verneområdene i Buskerud er:

  • Knipetjennåsen, Krødsherad kommune, utvidelse av Knipetjennåsen naturreservat, opprettet 12. desember 2014.
  • Juvsåsen, Sigdal kommune
  • Fosseteråsen, Øvre Eiker kommune

 I alle områdene har private skogeierne tilbudt arealer til frivillig vern som naturreservat. Formålet er å ta vare på områder med gammel skog, områder som er lite påvirket av nyere inngrep og som huser sjeldne og sårbare arter av planter og dyr. Naturreservatene er fredet mot alle inngrep som kan endre naturmiljøet, slik som hogst, veibygging og andre tekniske inngrep. Miljødirektoratet fastsetter hvem som har forvaltningsmyndigheten for de enkelte verneområdene. Inntil noe annet eventuelt blir bestemt, er det Fylkesmannen som har denne myndigheten.

Informasjon om vernevedtaket blir sendt til grunneierne og andre høringsinstanser. I høyre marg finner du vernekart og forskrift for alle områdene samt kongelig resolusjon. Der er også lenke til Klima- og miljødepartementets nyhetsmelding om vernevedtaket.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Buskerud, Pb. 1604, 3007 DRAMMEN. Telefon 32 26 66 00.