Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Nye skogområder vernet

Regjeringen har i dag vernet 18 skogområder i åtte fylker. Ett av disse er Krokskogen naturreservat i Ringerike og Hole kommuner.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 16.12.2016

Krokskogen naturreservat er en utvidelse av Merratjern og Søndagsbrenna naturreservat som har vært vernet siden 1991. reservatet ligger i Oslomarka og er mye brukt til friluftsliv.

Det nye arealet som er vernet i Krokskogen naturreservat er privateid skog som er vernet gjennom frivillig avtale. Interessen for frivillig skogvern har økt de siste årene. Stortinget har nylig vedtatt et mål om vern av ti prosent av skogarealet i Norge. Målet er langsiktig, og vern av privateid skog skal fremdeles i all hovedsak være frivillig. Dagens vernevedtak innebærer at vi nå har vernet noe over tre prosent av den produktive skogen i landet. 

 

Mer informasjon finner du på nettsiden til Klima- og miljødepartementet.