Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Verneområde

Oppdatert 03.01.2022

Den største trusselen mot naturmangfaldet i Noreg er at leveområde for dyr og plantar blir øydelagde og delte opp. Naturreservat, nasjonalparkar og andre verneområde bidreg til å ta vare på naturverdiar og bevare område av internasjonal, nasjonal og regional verdi. Verneområde kan også opprettast for å ta vare på eigenart og kulturminne i landskapet.

Forvaltning av verneområda

Ansvaret for å forvalte verneområda er delt mellom sentrale og lokale styresmakter. Statsforvaltaren er forvaltningsstyresmakt i dei fleste naturreservata. Frå 2010 har kommunar med areal i nasjonalparkar og større landskapsvernområde fått tilbod om å overta forvaltningsansvaret. Det er oppretta fleire interkommunale verneområdestyre. Ein statleg tilsett verneområdeforvaltar er sekretær for styra.

Forvaltningsstyresmaktene skal først og fremst handheve vernereglane og utarbeide forvaltnings- og skjøtselsplanar. Dei har også ansvar for informasjon og merking i verneområda. Dette gjer dei i samarbeid med Statens naturoppsyn (SNO).

Du kan ferdast i verneområda

Allemannsretten gir deg høve til å ferdast fritt i verneområda. All ferdsel må skje omsynsfullt, slik at dyr og plantar ikkje blir skadde eller forstyrra. I enkelte område kan det vere ferdselsforbod delar av året, som i hekke- og yngletida. Av omsyn til dyrelivet er det forbode å jakte i fuglefredingsområde og ein del naturreservat, men i mange verneområde kan du jakte og fiske så sant du har gyldig jakt- og fiskekort. Du kan fritt plukke bær og sopp.

Det er eit mål at motorisert ferdsel i verneområda skal avgrensast, både av omsyn til dyre- og plantelivet og faren for sporskadar, og for at ein skal kunne oppleve naturen utan forstyrrande bråk. Du kan søkje om å drive motorferdsel i eit verneområde. Det er Statsforvaltaren som behandlar søknaden.

Vis meir

Buskerud er et fylke med svært variert natur, fra rike kystområder langs Drammensfjorden og Oslofjorden til mer karrige forhold i høgfjellet i Hallingskarvet og på Hardangervidda. Stor geologisk variasjon med kalkrike områder i sør, gir et mangfold av naturtyper og mange sjeldne og sårbare arter. Buskerud har i dag 155 verneområder.

Rundt 13,4 prosent av fylkets areal er vernet gjennom tidligere naturvernloven, nå naturmangfoldloven. Verneområdene utgjør ca 2011 km2, og er fordelt på følgende verneformer; 2 nasjonalparker, 10 landskapsvernområder, 112 naturreservater, 22 naturminner, 6 dyrefredningsområder og 3 biotopvernområder.

Fylkesmannen har forvaltningsansvaret for de fleste av fylkets verneområder, med unntak av Modum, Gol og Hol kommuner, hvor kommunen har ansvaret for noen av områdene. Trillemarka - Rollagsfjell naturreservat forvaltes av et styre sammensatt av berørte kommuner. I tillegg er det opprettet et eget lokalt forvaltningsstyre for Hallingskarvet nasjonalpark,og for verneområdene på Hardangervidda er forvaltningen delt mellom Fylkesmannen og tilsynsutvalgene. Link til nettsidene for Trillemarka og Hallingskarvet finnes i margen til høyre.

Mer informasjon og kart over de enkelte verneområdene finnes på Naturbase.  


Publisert 31.08.2018

Spennende natur på Ringerike

Ringeriksregionen er rik på spennende og særegen natur.


Publisert 17.08.2018

Tilrår nye skogvernområder i Buskerud

Fylkesmannen har sendt tilrådning til Miljødirektoratet om at seks nye naturreservater i kommunene Røyken, Drammen, Nore og Uvdal, Flå og Nedre Eiker blir opprettet og at to eksisterende naturreservater i kommunene Gol og Røyken/Hurum utvides. Områdene er kommet til gjennom ordningen med frivillig vern av skog.  


Publisert 31.07.2017

Klima- og miljøministeren åpner Vikerfjell naturreservat

Fylkesmannen i Buskerud ønsker skogeiere, hytteeiere og andre velkommen til offisiell åpning av Vikerfjell naturreservat 16. august 2017. Programmet for åpningsarrangementet finner du til høyre/nederst på denne siden. 


Publisert 16.12.2016

Nye skogområder vernet

Regjeringen har i dag vernet 18 skogområder i åtte fylker. Ett av disse er Krokskogen naturreservat i Ringerike og Hole kommuner.


Publisert 11.12.2015

Tre skogområder i Buskerud er vernet i dag

I dag er 66 skogområder i Norge vernet som naturreservatet. Tre av disse ligger i Buskerud. Det er to nye reservater og en utvidelse.