Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Sedimentopprydding – Ren Drammensfjord

Fylkesmannen i Buskerud har koordinert og administrert opprydningen i de forurensede sedimentene i Drammensfjorden. I 2018 overtar kommunene Lier og Drammen oppfølgingen av prosjektet.

Indre Drammensfjorden ble tidlig et prioritert område for opprydding i forurensede sedimenter.

I Stortingsmeldingen "Rent og rikt hav" (St.meld. nr. 12 2001-2002) ble det foreslått handlingsplaner for å rydde i forurenset sjøbunn i flere fjorder i Norge, og i stortingsmelding "Sammen for et giftfritt miljø" (St.meld. nr. 14 2006-2007) ble Drammensfjorden prioritert for opprydning i forurensningene

Prosjektet het «Ren Drammensfjord 2015», og fjorden ble overvåket for miljøgifter. I prosjektet blir vann, sedimenterende materiale, krabber, fisk og bunnsedimenter jevnlig prøvetatt og analysert for miljøgifter.

Rapportene fra prosjektet kan du hente ut fra menyen til høyre (årsrapporten for 2009 må du ettrspørre fra fmbupost@fylkesmannen.no).

Kommunen Lier og Drammen samarbeider fra og med 2018 om en videreføring av prosjektet