Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Får utbedre skiløype i Blåfjell naturreservat

Skiløypene i Blåfjell naturreservat vil kunne utbedres uten at det får for store konsekvenser for det verdifulle naturmangfoldet, er Fylkesmannens vurdering.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 11.12.2018

Naturen i et naturreservat er så verdifull at den er gitt Norges strengeste vern. Dersom man ønsker å gjøre endringer i naturen innenfor et reservat, må man søke om det. Skiforeningen har søkt om dispensasjon fra verneforskriften til å utbedre løypetraseen i Blåfjell naturreservat, og nå fått tillatelse. Det er stilt en rekke vilkår i tillatelsen som skal sikre at konsekvensene av tiltakene ikke blir for store for naturverdiene.

Gjør Småvann lettere å nå

Området er vernet for å ta vare på verdifull natur, men det skal samtidig tas hensyn til friluftslivet. Utbedringene av løypetraseen vil gjøre turmålet Småvann i Blåfjell naturreservat lettere tilgjengelig på ski. Skiløypa går fra Dikemark via Småvann til Trangeberget og har til tider vært vanskelig å preparere på grunn av trange passasjer, myr og våte partier.

Tiltak i Asker og Røyken

Utbedringen vil skje både i Asker og Røyken kommuner, hvor mesteparten av arbeidene vil foregå i Røyken. Her er en kortfattet oversikt over hvilke arbeider som skal gjøres:

  • Løypa må være 4 meter bred for at løypemaskin skal kunne passere. Det vil bli gjort flere tiltak for å oppnå dette, blant annet pigge vekk stein/bergnabber langs traseen, hogge en del trær og rette på et bekkeløp.
  • En stein pigges vekk slik at løypa kan legges inn på tørrere grunn ved et myrparti.
  • Det legges ut nett av hamp eller tømmerstokker på et myrparti. Strekningen er ca. 100 meter. Tiltaket skal øke bæreevnen på myra slik at prepareringsmaskinen trygt kan passere.
  • Steiner og jordmasser skal legges på plass igjen etter et kraftig regnskyll våren 2018.
  • Noen steiner ved en bekk skal flyttes slik at løypekanten ved bekken stabiliseres og det blir nødvendig bredde på skiløypa. Derfor må det også skrapes litt i innerkant av løypa, og to trær hogges.
  • Det vil være nødvendig med motorferdsel på frossen mark for å få gjennomført arbeidene.

Les tillatelsene

Tillatelsene fra Fylkesmannen i Buskerud og Fylkesmannen i Oslo og Akershus, samt kart som viser utbedringspunktene langs løypetrasene finner du under «Dokumenter».

På nettsiden skisporet.no kan du se hvor løypetraseen går.