Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Støtteordninger for klima og klimatilpasning

Kommuner og fylkeskommuner kan søke Miljødirektoratet om tilskudd til klima- og klimatilpasningstiltak. Søknadsfrist for å få støtte til prosjekter i 2018 er 15. februar 2018. Vi oppfordrer kommuner i Buskerud til å vurdere om dette kan være aktuelt for dem, og anbefaler alle aktuelle søkere å få med seg Miljødirektoratets webinar om Klimasats 6.desember.

Klimasats – støtteordning for klimatiltak

Klimasats støtter tiltak i regi av kommuner og fylkeskommuner som reduserer utslipp av klimagasser og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet. Ordningen åpner for at kommunen kan søke medfinansiering til mange ulike tiltak i alle sektorer. Kommunen oppfordres til å tenke bredt på klimatiltak i alle kommunes aktiviteter, og i kommunes ulike roller som tjenesteyter, myndighet, innkjøper, samfunnsutvikler og pådriver.

Siden 2016 har rundt 300 ulike prosjekter over hele landet fått til sammen 250 millioner kroner i støtte. I budsjettavtalen mellom regjeringspartiene, Venstre og KrF er det foreslått å sette av 150 millioner kroner til Klimasats-ordningen statsbudsjettet i 2018.

6. desember vil Miljødiraktoratet holde et webinar (presentasjon via nettet, med mulighet for å stille spørsmål) om Klimasats, som anbefales for dere som vurderer å søke støtte. Flere webinarer om lokalt klimaarbeid vil komme i 2018. Informasjon om webinarer legges ut på i arrangementskalenderen på www.miljodirektoratet.no og i Facebook-gruppen for lokalt klimaarbeid.

Mer informasjon finnes her:

Alt om Klimasats
Søknader som fikk tilsagn i 2017
Søknader som fikk tilsagn i 2016

 

Tilskuddsordning for klimatilpasning

Kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler til kunnskapsoppbygging og utredninger om konkrete klimatilpasningstiltak. Formålet med tilskuddsordningen er å styrke kommunenes arbeid med klimatilpasning. Midlene skal brukes til tiltak som gjør kommunene bedre rustet til å møte klimaendringene. Dette omfatter kunnskap og kompetanseheving om hvordan klimaendringene berører kommunens/fylkeskommunenes ansvarsområder, og/eller utredinger om hvilke tiltak kommunen må sette i verk for å møte klimaendringene. Midlene kan ikke brukes til gjennomføring av fysiske klimatilpasningstiltak f.eks. etablering av regnbed, grønne tak etc. 

Det er for 2018 satt av 6,4. mill. kroner til ordningen. Tilskuddsordningen forvaltes av Miljødirektoratet.

Mer informasjon finnes her:

Tilskudd til klimatilpasning
Tilpasningsprosjekter som har fått tilskudd 2015-2017
Eksempler på klimatilpasningsarbeid

 


Publisert 13.07.2017

Støtte til tiltak for reduksjon av klimagassutslipp

Ni forskjellige tiltak i Buskerud som skal bidra til å redusere utslipp av klimagasser, har fått støtte fra ordningen Klimasats i 2017.