Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Klimagassutslipp og utslippsreduksjoner

Fylkesmannen skal arbeide for å redusere utslipp av klimagasser. Fylkesmannen har et bredt ansvar, og arbeider med klima og utslippsreduksjoner på en rekke ulike områder. Som miljømyndighet har vi en rolle som bindeledd mellom nasjonal klimapolitikk og kommunene og andre aktører i fylket. Vi har også en viktig rolle når det gjelder oppfølging av planarbeidet i kommunene. På landbruksområdet har Fylkesmannen en rolle i å informere og veilede aktører innenfor landbruket om tiltak og virkemidler for å redusere utslipp. Vi jobber for å formidle kunnskap og informasjon knyttet til utslippsreduksjoner og klimatilpasning til kommunene innenfor alle våre ansvarsområder. Dette gjøres både i vår løpende dialog med kommunene innenfor de ulike saksfeltene og gjennom samlinger, kurs og konferanser.

 

Lokal planlegging for klimaendringer

Fylkesmannen fungerer som bindeledd mellom den nasjonale klimapolitikken og gjennomføringen ute i lokalsamfunnene. Det er kommunene som har hovedansvaret for å bygge gode samfunn for sine innbyggere, og klimaperspektivet er en viktig del av denne planleggingen. Kommunene har myndighet på mange områder der det kan gjøres tiltak for å redusere klimagassutslipp, for eksempel innen arealplanlegging, avfall og avløp, innkjøp, landbruk osv.

  • Fylkesmannen skal sikre at kommunene tar tilstrekkelig hensyn til klimaendringene når de fatter vedtak. Fylkesmannen er sektormyndighet, blant annet for miljø og landbruk, og har myndighet til å føre tilsyn med kommunene, overprøve enkeltvedtak som ikke tar tilstrekkelig hensyn til klimaendringer, og fremme innsigelser etter plan- og bygningsloven.
  • Fylkesmannen veileder kommunene i klimaarbeidet. Fylkesmannen skal klargjøre hvilke krav og forventninger staten har til kommunene, og samtidig formidle kommunenes synspunkter til sentrale myndigheter.