Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Skogbruk

Oppdatert 03.01.2022

Statsforvaltarens oppgåver innanfor skogbruk er knytte til den langsiktige forvaltninga av skog som ressurs for lønnsam næringsverksemd. I samarbeid med andre aktørar er Statsforvaltaren er også engasjert i arbeidet for større verdiskaping basert på trevirke som råstoff.

Statsforvaltaren skal vere ein pådrivar for auka bruk av trevirke som bygningsmateriale og til produksjon av bioenergi. Det er også eit viktig mål å medverke til at vi har ein infrastruktur som kan sikre ein effektiv og lønnsam hogst, samtidig som næringa tek omsyn til miljøet.

Statsforvaltaren gir rettleiing og assistanse til kommunane på område som vegplanlegging, bioenergi, skogskjøtsel og miljøspørsmål. Andre arbeidsområde er koordinering av skogbruksplanlegginga i fylket, forvaltning av skogavgiftsordninga, tilskotsforvaltning og kontrolloppgåver.

Vis meir


Buskerudskogbruket
Buskerud er et viktig skogfylke og skog- og tresektoren har stor betydning for økonomi, velferd og folkehelse.

Buskerudskogbruket har:

  • 8 % av landets produktive skogareal
  • 11 % av landets avvirkning for salg
  • 10 % av landets skogkulturinvesteringer

(Kilde: SSB)

Buskerud skogen har:

  • 46 % gran
  • 17 % furu
  • 29 % bjørk
  • 2 % osp
  • 2 % or
  • 2 % rogn
  • 2 % annet lauv

(Kilde: Landsskogtakseringen)


Publisert 09.11.2018

Hvor mye av skogarealet i Buskerud er avsatt for å sikre miljøverdier?

Hvert år hogges det rundt 1 million kubikkmeter tømmer for salg i Buskerud. En forutsetning for å drive et aktivt skogbruk er at det samtidig tas hensyn til miljø og biologisk mangfold i både planlegging og drift. Fylkesmannen har samlet skogbrukets miljøhensyn i Buskerud i tall og i kart.


Publisert 21.06.2018

Bålbrenning i forbindelse med St.Hans

Brannvesenet opprettholder bålforbudet i skog og mark i forbindelse med markering av St. Hans 23. juni 2018.


Publisert 01.06.2018

Stor skogbrannfare i Buskerud

Det er for tiden stor skogbrannfare og vi ber alle ta ansvar og respektere totalforbudet om bruk av ild.


Publisert 07.05.2018

Får bygge vei på Holtefjell

Fylkesmannen i Buskerud støtter vedtaket fra Øvre Eiker kommune, og gir tillatelse til å bygge landbruksvei fra Vestbysetra til Vestre Myresetra på Holtefjell.


Publisert 22.03.2018

Mer skogvern i Buskerud

Fylkesmannen har denne uken sendt sin anbefaling til Miljødirektoratet om vern av flere store skogområder i Buskerud, og samtidig startet arbeidet med vern av flere andre nye områder. Interesserte inviteres nå til å gi sine innspill rundt vern av disse områdene.


Publisert 16.03.2018

Presenterte rapport om tømmerhavn for drammensregionen

Drammensregionens Virkesterminaler AS (DVT) har fått utarbeidet en rapport for tømmerhavn for å dekke behovet i Østlandsregionen. Rapporten peker på fem alternativer for fremtidig lokalisering.


Publisert 18.09.2017

Saksgang for oppfølging av varsel om brudd på skogbruksloven

Nedenfor finner du en kort veiledning i hvordan du som enkeltperson eller organisasjon kan varsle skogbruksmyndighetene hvis du har observert forhold eller skogbrukstiltak du mener er i strid med gjeldende skoglovgivning og regelverk.


Publisert 07.04.2017

Buskerud på god veg

Buskerud er det fylket i landet som har størst andel fylkesvegnett tilrettelagt for optimal tømmertransport. Hele 89 % av fylkesvegnettet kan traffikeres av tømmervogntog på 24 meter og totalvekt inntil 60 tonn.


Publisert 12.12.2016

Bedre kvalitet på miljøregistreringer

Biologisk mangfold i Norge registreres blant annet gjennom Miljødirektoratets naturtypekartlegging. Fylkesmannen i Buskerud har i 2015 og 2016 gjennomført et prosjekt for å forbedre kvaliteten på skoglokalitetene i Naturbasen.


Publisert 16.02.2015

Buskerud viser vei

{PagePropertyPlugin}