Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Økologisk landbruk

Oppdatert 03.01.2022

I økologisk produksjon blir det sett ekstra krav til miljøomsyn og dyrevelferd. Økologisk landbruk kan bidra til å gjere norsk landbruk meir miljøvennleg og berekraftig, fordi erfaringar frå økologiske driftsformer blir overførte til det konvensjonelle jordbruket.

I økologisk landbruk er målet å bruke dei lokale og fornybare ressursane på kvart gardsbruk og å bevare og forvalte det biologiske mangfaldet og kulturlandskapet. Det blir til dømes ikkje nytta kunstgjødsel eller kjemisk-syntetiske sprøytemiddel, og regelverket avgrensar kor mange dyr som kan haldast på eit bestemt areal. Økologisk landbruk bidreg dessutan til auka matmangfald og at forbrukarane får tilgang til produkta dei ønskjer. Debio godkjenner og fører kontroll med den økologiske landbruksproduksjonen. 

Statsforvaltarens oppgåver

Statsforvaltaren har som oppdrag å vidareutvikle økologisk jordbruk som ein del av landbruket i fylket. Oppdraget er forankra i Nasjonal strategi for økologisk landbruk. Strategien har som mål å stimulere til økologisk produksjon som er etterspurt i marknaden.

Frå 2020 har fylkeskommunen overtatt ansvar for å støtte utviklinga av økologisk landbruk gjennom forvaltning av tilskot til regionale tilretteleggingstiltak. Dette er midlar som kan tildelast kommunar, organisasjonar, forskings- og utviklingsinstitusjonar registrert i Einingsregisteret. Føretak registrert i Einingsregisteret kan også søkje dersom tiltaket har som mål å fremje fellesgode knytt til næringsutvikling.

Vis meir


Publisert 11.09.2018

ØKOUKA 2018

ØKOUKA arrangeres nå for femte gang i Buskerud, og Fylkesmannen deltar med ulike arrangement. ØKOUKA er en feiring av norsk økologisk mat som formidler råvarer, kunnskap og inspirasjon.


Publisert 06.04.2018

Ønsker du å delta på Sveriges største øko-samling?

Sveriges og Nord-Europas største fagdag om økologisk landbruk arrangeres 19. juni på Slätte gård i Töreboda.


Publisert 19.03.2018

Åpent fagmøte om jord torsdag 5. april

Bli med på åpent fagmøte om jord torsdag 5. april kl. 11-16 på Statens hus i Drammen.


Publisert 12.03.2018

Jord skapte liv!

At matjord er en levende organisme, er noe de færreste av oss tenker på. Fylkesmannen jobber for å øke forståelsen og kunnskapen om den levende matjorda og hadde dette som tema for barnehage- og SFO-ansatte.


Publisert 07.03.2018

Buskerud på topp med rankekompostering i landbruket

Buskerud er i dag det fylket i landet med flest rankekompostvendere, og organisk gårdsavfall er blitt en viktig ressurs for mange gårdsbruk.


Publisert 11.12.2017

Vel blåst for kursdeltakere i andelslandbruk!

Nærmere 30 kursdeltakere fra ulike andelslandbruk rundt hele Oslofjordområdet, har nå gjennomført et todagers kurs i økologisk grønnsakdyrking.


Publisert 25.08.2017

Matens opprinnelse - en utstilling om det du spiser

Vet du hvor mange rødbeter det produseres i Norge hvert år, eller hvor mange råtne blader en meitemark klarer å spise i løpet av sommeren? Blir det flere eller færre øko-bønder i Norge i fremtiden, og finnes det roboter vi kan bruke på gården?


Publisert 20.07.2017

ØKOUKA 2017

Stafettpinnen for ØKOUKA Buskerud har havnet hos faglagene i Buskerud. Utfordringen har de tatt på strak arm og de er godt i gang med forberedelsene til årets ØKOUKA 2017 som gjennomføres 22. - 30. september.


Publisert 12.07.2017

Grønn glede med barn

I år har det har vært stor interesse for Fylkesmannens grønne kurs for barnehage- og skoleansatte. Kursene har bidratt til opprettelse, utvidelse og ikke minst forankring av arbeidet som en naturlig del av barnehage- og skolehverdagen rundt om i fylket. 


Publisert 07.07.2017

Levende matjorduke

Økologisk foregangsfylke og Økouka Buskerud inviterer til "Levende Matjorduke" 25. - 29. september 2017 på Evje gård i Sigdal. Benytt muligheten til å ta "Jordlappen"!