Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Jordbruk

Oppdatert 03.01.2022

Jordbruk omfattar dyrking av plantar og husdyrhald. Jordbruksarealet i Noreg utgjer omtrent tre prosent av landarealet, og det er store variasjonar mellom fylka.

Statsforvaltaren skal medverke til at jordbrukspolitikken blir realisert

Statsforvaltaren skal medverke til å gjennomføre den nasjonale jordbrukspolitikken ved hjelp av informasjon, forvaltning av verkemiddel og lokalt tilpassa tiltak. Statsforvaltarens oppgåver innan jordbruk er i hovudsak knytte til forvaltning av tilskots- og erstatningsordningar.

Statsforvaltaren gir råd og informerer om verkemiddelbruk overfor kommunane, forsøksringar og næringsutøvarar innan jord- og hagebruk. Statsforvaltaren skal fungere som initiativtakar og pådrivar for verdiskaping og utvikling innan sektoren. 

Vis meir


Publisert 22.10.2018

Autorisasjonsordning for gnagermidler

Fra 15. oktober 2018 ble det åpnet opp for at personer som eier og/eller leier en landbrukseiendom kan få autorisasjon for å bruke enkelte gnagermidler.


Publisert 14.06.2018

Helsekort jord

"Helsekort jord" er et praktisk verktøy for å vurdere matjordlaget på de ulike skiftene. 


Publisert 12.03.2018

Det grønne skiftet - i praksis

På YouTube ligger det nå en rekke filmer med matnyttig og interessant informasjon og kunnskap om "Det grønne skiftet - i praksis". Her finner dere lenker til disse.


Publisert 30.06.2017

Økt produksjon av grønnsaker og bær i Buskerud

Arealene til grønnsaker og bær har økt med over 60 prosent de siste årene. -Flere bønder sør i fylket har trolig lagt om for å møte etterspørselen i markedet, sier Gunhild Dalaker Tuseth, landbruks- og miljøverndirektør hos Fylkesmannen i Buskerud.


Publisert 18.11.2016

Meget godt kornår i Buskerud i 2015

Nasjonal kornstatistikk viser at 2015 var et meget godt kornår. I Buskerud lå gjennomsnittlig kornavling på 514 kg/dekar. 


Publisert 20.10.2016

Erstatning ved klimabetinget avlingssvikt

Jord- og hagebruksforetak kan gis erstatning ved store avlingstap som skyldes klimatiske forhold foretaket ikke kan sikre seg mot. Ordningen kan gi hjelp i en økonomisk tøff situasjon, men er ingen inntektsgaranti.


Publisert 13.09.2016

Velkommen til markdager i Buskerud 20., 21. og 22. september

Fylkesmannen i Buskerud inviterer i samarbeid med Buskerud Landbruksselskap til tre markdager innen temaene jordstruktur og -forbedring, hydrologi, infiltrasjon, grøfting og kompostering.


Publisert 14.10.2014

Avlingssvikt - søknadsfrist 31. oktober

{PagePropertyPlugin}

Publisert 17.09.2014

Ny kornstatistikk for Buskerud

Fylkesmannen i Vestfold har laget et regneark som kobler Landbruksdirektoratets statistikker for kornleveranse med arealdata. Dette viser mange interessante sammenhenger.


Publisert 17.04.2013

Tilskudd til grøfting – nå begynner det "å lysne"

Striden om grøftetilskuddet trolig løst.


Aktuelt

Kornåker