Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Inn på tunet

Inn på tunet er tilrettelagte kvalitetssikrede tjenestetilbud på gårdsbruk. Tilbudene skal gi mestring, utvikling og trivsel. Gårdsbruk er en eiendom som benyttes til jord-, skog- eller hagebruk. Aktivitetene i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der.

Dagens samfunnsutvikling med en økende aldrende befolkning, behov for alternative opplæringsarenaer for barn og unge og arbeidstreningsbehov for personer som står utenfor arbeidslivet, skaper nye tjenestebehov i velferdssektoren. Det er utarbeidet en nasjonal handlingsplan for Inn på tunet (IPT) i perioden 2013-2017. I denne perioden skal det arbeides spesielt for å videreutvikle IPT-tilbudet innenfor følgende områder:

  1. Personer med demens
  2. Skole og pedagogiske tilbud for barn og unge
  3. Psykisk helse og rusomsorg med vekt på videreutvikling av arbeidsrettede tilbud, spesielt "Grønt arbeid".

For å kunne tilby velferdstjenester etter Inn på tunet-ordningen, skal gårdsbrukene være godkjente etter et kvalitetssikringssystem og en godkjenningsordning for Inn på tunet i regi av KSL-Matmerk. Dette innebærer at de blant annet må gjennomføre kvalitetssikring av egen virksomhet  og må bestå en godkjenningsrevisjon av KSL-Matmerk.

I Buskerud er det i dag ca. 25 godkjente gårdsbruk som tilbyr ulike Inn på tunet-tjenester  etter KSL-Matmerkordningen. Inn på tunet-gårdene i fylket er organisert gjennom et tilbydernettverk, Inn på tunet Buskerud - Vestfold.

Fylkesmannen har en sentral rolle i utviklingen av Inn på tunet i sitt fylke. Fylkesmannen skal bidra til å synliggjøre Inn på tunet som en aktuell mulighet innen helse, omsorgs og utdanning.

Fylkesmannen skal i samarbeid med det regionale partnerskapet for landbruksbasert næringsutvikling støtte opp om aktiviteter knyttet til kommunene og deltagere i Inn på tunet-løftet spesielt.


Publisert 30.10.2017

Stor oppslutning om konferanse for Inn på tunet-tilbydere

Lørdag møttes 100 deltakere på konferanse i Drammen. Programmet var "Velferd på gård gir mange svar!"


Publisert 20.10.2017

«Inn på tunet» i Buskerud presenterte seg

«Inn på tunet» i  Buskerud» presenterte seg med egen stand på Forum for rus og psykisk helse i Buskerud.


Publisert 28.09.2017

Konferanse for Inn på tunet-tilbydere - faglig påfyll og nettverksbygging

Vi ønsker å samle dere som driver Inn på tunet-virksomhet til en lørdag med faglig påfyll og mulighet for å utvide det faglige nettverket deres. Velkommen til tilbyderkonferansen lørdag 28. oktober.


Publisert 28.09.2017

Fagdag - SMART, Thinking School og Gården som læringsarena

Re kommune har i samarbeid med Fylkesmannen i Vestfold og Fylkesmannen i Buskerud gleden av å invitere til fagdag 13. oktober for kommunalt ansatte som jobber med barn og unge i 0-24-samarbeidet.


Publisert 08.12.2016

Håndbok for dagaktivitetstilbud til personer med demens

– Dagaktivitetstilbud på gård kan bidra til økt livskvaliteten hos personer med demens og deres pårørende. Med denne håndboken legger regjeringen til rette for at Inn på tunet-gårder kan gi et enda bedre tilbud til denne gruppen, sa politisk rådgiver Margrete Dysjaland i Landbruks- og matdepartementet da hun lanserte Nasjonal håndbok.


Publisert 07.03.2016

Presentasjoner og film fra nasjonal Inn på tunet konferanse

På Fylkesmannen i Rogaland sin nettside finner du presentasjonene fra den nasjonale Inn på tunet konferansen "Med meistring som ballast" som ble avholdt i Stavanger 2. og 3. november 2015.