Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Landbruk og mat

Oppdatert 09.05.2022

Den viktigaste samfunnsoppgåva til norsk landbruk er å sikre nok trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket medverkar òg til desentralisert busetjing og næringsliv over heile landet, miljøgode som bevaring av biologisk mangfald, kulturlandskap og dei karbonlagra som skogen og jorda utgjer. Landbruket speler òg ei viktig rolle for å vidareføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er eit politisk mål å halde oppe eit levande landbruk i heile landet. Statsforvaltaren skal medverke til å gjennomføre den nasjonale landbrukspolitikken ved hjelp av informasjon, forvaltning av verkemiddel og lokalt tilpassa tiltak. Statsforvaltaren skal blant anna

  • gi råd og assistanse til kommunane
  • kontrollere kommunane
  • behandle klager på kommunale vedtak innanfor landbrukslovgivinga
  • arbeide saman med andre regionale etatar og organisasjonar for næringsutvikling innanfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsetjingar for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å avgrense nedbygging av dyrka og dyrkbar jord og skog

Statsforvaltaren rettleier også kommunar, organisasjonar, næringsaktørar og bønder om moglegheitene som finst i det offentlege systemet. Statsforvaltaren støttar opp under aktivitetar knytte til utvikling og bevaring av regionale matkulturar, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt retta mot barn og unge.

Andre viktige offentlege aktørar innan landbruk er:

Vis meir


18.01.2019

Til deg som abonnerer

For å fortsatt motta nyhetsvarsling fra Fylkesmannen i din region, må du registrere deg på nytt.


26.11.2018

Fylkesnytt fra Buskerud 3/2018

Fylkesmannen i Buskerud er ute med nytt nummer av Fylkesnytt på Regjeringen sin nettside. Her finner du artikler om blant annet fjellmat og fjellopplevelser fra Buskerud som deltar på Grüne Woche 2019.


09.11.2018

Medaljedryss til Buskerud-bedrifter i oste-VM

Produsenter fra Buskerud gjorde det strålende i oste-VM som ble avholdt i Bergen 2. – 3. november. Hele 15 medaljer, hvorav én gull, sju sølv og sju bronse til Buskerud er intet mindre enn formidabelt.


06.11.2018

ASK Gård Foredling vant pris

Ask Gård Foredling fikk Bygdeutviklingsprisen i Landbruket i Buskerud for 2018. Vi gratulerer prisvinneren!


22.10.2018

Autorisasjonsordning for gnagermidler

Fra 15. oktober 2018 ble det åpnet opp for at personer som eier og/eller leier en landbrukseiendom kan få autorisasjon for å bruke enkelte gnagermidler.


19.10.2018

Søknadsfristen for erstatning ved klimabetinget avlingssvikt er 31.10.2018

Før innsending av søknad må årets avling dokumenteres så langt det lar seg gjøre.


01.10.2018

Høring av Regionalt bygdeutviklingsprogram for Oslo og Viken


01.10.2018

Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Oslo og Viken ute på høring

Oslo og Vikens første regionale bygdeutviklingsprogram (RBU) ble sendt ut på høring 25. september. RBU med de underliggende delprogrammene inneholder planer for hvordan den nasjonale landbrukspolitikken skal følges opp i den nye regionen i perioden 2019 - 2022.


27.09.2018

Inspirasjonsseminarer om "Mat og måltidsglede for eldre"

Landbruks- og matminister Bård Hoksrud og eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen inviterer i høst til seks inspirasjonsdager rundt om i landet med tema matglede for eldre. Seminarene er for ansatte som arbeider med mat og eldreomsorg både i privat og offentlig sektor.


26.09.2018

Ønsker kandidater til Gründerpris for 2019

Norges Vels Gründerpris tildeles personer som har gjort en spesiell innsats i eget lokalsamfunn, organisasjon eller bedrift. Svein Bjerke bosatt på Røyse ble hedret med prisen i år for sin ide og arbeidet med VARMA som selger norsk ved og tilknyttede vedprodukter.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel