Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Ikke oppdaterte delegeringsreglement

Åtte av 21 kommuner i Buskerud hadde ikke behandlet delegeringsreglementet innen utgangen av året etter at kommunestyret ble konstituert, slik reglene krever. Det viser gjennomgangen av kommunenes delegeringsreglement som Fylkesmannen i Buskerud har gjort.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 27.02.2014

Her kan du lese Fylkesmannens rapport.

Det forventes at kommunene følger kravene i kommuneloven, slik at delegeringsreglementene behandles minst en gang hver valgperiode.

Årsaken til at flere kommuner ikke har fulgt reglene kan skyldes at endringen først trådte i kraft 1. juli 2012.

Fylkesmannen konstaterer at enkelte av kommunene har delegeringsreglement som ikke har vært revidert på en god stund. De aktuelle kommunene er imidlertid i sluttfasen med å få nytt oppdatert reglement på plass.

Fylkesmannens gjennomgang viser at delegeringsreglementene er i tråd med kravene i kommuneloven.

Store forskjeller
Det er store forskjeller i saksmengde fra kommune til kommune. Av den grunn vil det være ulikt hvor stort behovet for delegering er ut fra saksmengde. Det er også stor variasjon i antall utvalg kommunene har opprettet, og hvor mange av sakene som avgjøres av kommunestyret.

Dette prosjektet har kun omfattet delegering til administrasjonssjef og ikke videre delegering i administrasjonen. Fylkesmannen vil vurdere om det skal lages et eget prosjekt på det.