Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Ikke lovlighetskontroll av Marienlyst

Fylkesmannen mener fortsatt at det ikke skal gjennomføres lovlighetskontroll av kommuneplanen i Drammen. Sivilombudsmannen har bedt Fylkesmannen se på kravet om lovlighetskontroll fra Aksjonskomiteen Redd Marienlyst på nytt.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 28.11.2016

Etter en samlet vurdering mener Fylkesmannen at det ikke er grunnlag for å ta saken opp til lovlighetskontroll. Fylkesmannen mener blant annet at tidsaspektet og hensynet til at kommunens innbyggere og kommunen selv har innrettet seg etter kommuneplanvedtaket tilsier at saken ikke bør tas opp. Både innbyggere og berørte statlige og regionale myndigheter får mulighet til innsyn i forslaget til kommuneplan og kan komme med innspill. Kontrollfunksjonen er dermed annerledes i kommuneplansaker, og rettsikkerheten er langt bedre ivaretatt enn i mange andre typer saker.

Her kan du lese Fylkesmannens beslutning.