Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Psykisk helse og rus

Oppdatert 10.01.2022

Retten til helse- og omsorgstenester likestiller somatisk og psykisk sjukdom, skade eller liding, rusmiddelproblem, sosiale problem eller nedsett funksjonsevne. Kommunane har ei sentral rolle i å identifisere, utgreie, behandle og følgje opp personar i målgruppa.

Eit godt lokalt rus- og psykisk helsearbeid byggjer på samarbeidsstrukturar som fremjar heilskaplege og koordinerte tenester for den enkelte på tvers av fag, tenester og sektorar. Kapasitet, tilgjenge, heilskaplege og samtidige tenester blir vektlagt, og kvalitet, kompetanse og kunnskapsbasert praksis skal prege tenestene. Tenestene skal dessutan organiserast og utformast med tanke på eit brukar- og meistringsperspektiv. 

Samtidige lidingar

Personar som har både eit rusproblem og ei psykisk liding brukar ofte rusmiddel på ein øydeleggande måte. Denne pasientgruppa har fått meir merksemd dei siste åra, men det er likevel mye som manglar når det gjeld utgreiing, behandling og anna oppfølging.

Lokalsamfunnet er ein viktig arena for rusmiddelførebyggjande arbeid. Barnehagar , skular, fastlegar, helsestasjonar, arbeidslivet og ulike fritidsarenaer tek del i arbeidet som skal redusere helseskader og negative sosiale konsekvensar av rusmiddelbruk.

Tverrfagleg innsats

Barn og ungdom med føresette som blir alvorleg sjuke, skal spesielt takast vare på, også når årsaka er psykiske helseproblem og/eller rusmisbruk. Kommunar og fylkeskommunar skal koordinere innsatsen overfor barn og unge med samansette problem. Statsforvaltaren følgjer med på denne tverrfaglige innsatsen.

Statsforvaltarens oppgåver er retta mot kommunens tenestetilbod, også i samhandling med spesialisthelsetenesta. Oppgåvene omfattar kompetansehevande tiltak, nettverksbygging, tilskotsordningar, kartleggingar og tilsyn. Statsforvaltaren er klageinstans om du ønskjer å klage på helse- og omsorgstenestene du får, eller om du meiner at du ikkje får dei helse- og omsorgstenestene du har krav på.

Tvang

Rett bruk av tvang kan gi menneske verdigheit og sikre at den som er alvorlig sjuk, blir teken vare på av helse- og omsorgstenesta også når han eller ho ikkje kan samtykkje til helsehjelp eller ta ansvar for seg sjølv. Her kan du rese meir om rettane dine når helse- og omsorgstenesta brukar tvang.

 

Vis meir


Publisert 21.11.2018

Veileder for helse- og omsorgstjenestens arbeid med vold i nære relasjoner

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress har utviklet en elektronisk veileder for helse- og omsorgstjenestens arbeid med vold i nære relasjoner. Lenken finnes til høyre på siden. 


Publisert 01.11.2018

God hjelp når det trengs - hefte om lavterskeltilbud

NAPHA har gitt ut fagheftet «God hjelp når det trengs», som handler om lavterskeltilbud i kommunene til voksne med lettere psykisk helse- og rusutfordringer. I heftet finner du blant annet 25 eksempler fra kommuner som har slike lavterskeltilbud. 


Publisert 15.10.2018

BrukerPlan Buskerud

KoRus – Sør arrangerer gratis opplæring i BrukerPlan for aktuelle instanser i Buskerud fylke, 30. oktober på Lampeland hotell. Lenke til informasjon og påmelding her


Publisert 02.10.2018

Riktig bruk av tvang i rusfeltet


Publisert 20.09.2018 av Administrator

Snakk med sårbare grupper

Høstens NATO-øvelse er i gang, det øves på forsvaret av Norge. Noen kan synes det er ubehagelig med synlige soldater og økt militær trafikk. Dette kan være personer som har opplevd krig og traumer tidligere, eller barn. Helsedirektoratet anbefaler at representanter for kommunen eller foreldre snakker med dem om øvelsen og om hvorfor NATO øver i Norge.


Publisert 13.09.2018

Et løft for brukerinvolvering med pakkeforløp for psykisk helse og rus

De tre første pakkeforløpene for psykisk helse og rus er lansert! De legger til rette for gode, individuelle behandlingsforløp med bedre samhandling, klare ansvarsforhold og gode overganger mellom ulike tjenester.


Publisert 04.09.2018

Fagdager 17. og 18. oktober om selvmordsforebygging

Vi arrangerer fagdager uten kursavgift om selvmordsforebygging på Sundvolden hotell den 17. og 18. oktober, og vi har fremdeles noen ledige plasser. Gå inn på lenken under, eller på vår kurskalender for påmelding og mer informasjon om målgruppene for fagdagen. 


Publisert 21.08.2018

2. gangs utlysning! Kommunalt rusarbeid


Publisert 20.08.2018

Fagdager for psykososiale kriseteam 27. - 28. august 2018

Påfyll Kriseteam del 2 er en ressurs for kompetanseutviklingen i de lokale kriseteamene og i nettverkene. Temaene for fagdagene er  «Barn i krise», «Å miste noen i selvmord», «Kulturelt mangfold» og «Å ta vare på seg selv og hverandre» m fl..


Publisert 02.08.2018

Veteraners psykiske helse – kurs for leger og psykologer 25. - 26. oktober 2018

Målet med kurset er å øke interessen for, og kunnskapen om veteraners psykiske helse og psykiske helseutfordringer, samt å øke kompetansen om hvordan veteraner best kan ivaretas i helsevesenet.