Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Omsorgstenester

Oppdatert 13.12.2021

Kommunen har ansvar for tenestetilbodet til alle menneske med behov for pleie- og omsorgstenester, uavhengig av alder eller diagnose. Omsorgstenester skal organiserast slik at den enkelte så lenge som råd kan leve og bu sjølvstendig og ha eit aktivt og meiningsfullt liv i fellesskap med andre. Tenestene skal utformast i samråd med brukaren. Statsforvaltaren fører tilsyn og kontroll med dei kommunale tenestene. 

Fleire typar omsorgshjelp

Hjelp til den enkelte kan bli gitt som råd og rettleiing, heimehjelp, heimesjukepleie, personleg assistanse eller anna praktisk hjelp, støttekontaktar, og avlasting eller løn til personar med særleg tyngjande omsorgsarbeid.

Omsorgsbustad er ikkje omsorgshjelp

Tildeling av omsorgsbustad er ikkje heimla i helse- og omsorgslova, og er altså i utgangspunktet ein ordinær utleigebustad. Kommunen yter teneste og hjelp til den som ikkje klarer seg sjølv i ein slik bustad, på same måte som i vanlege heimar.

Du kan klage på omsorgshjelp

Du kan klage dersom du meiner at du ikkje får dei omsorgstenestene du har krav på, eller dersom du er usamd i korleis kommunens vurderer behovet ditt. For at den som har gjort vedtaket du er usamd i, skal få høve til å endre standpunkt, skal du sende klagen din til kommunen. Dersom klagen ikkje når fram, blir klagen automatisk send vidare til Statsforvaltaren for endeleg avgjerd. 

Vis meir


Publisert 09.09.2015

Helse- og omsorgskonferansen 2015

Helse- og omsorgskonferansen 2015 vil i år bli arrangert på Union Scene i Drammen den 25. og 26. november. Fylkesmannen vil også i år arrangere konferansen i samarbeid med Utviklingssentrene og Høgskolen i Buskerud og Vestfold.


Publisert 21.04.2015

Disponering av beboernes penger på sykehjem


Endringer i Vergemålsloven gir pårørende mulighet til å representere sitt familiemedlem økonomisk.


Publisert 24.03.2014 av Administrator

Kompetanseløftet 2015


”Kompetanseløftet 2015” - utlysning av tilskuddsmidler til opplærings- og kompetansehevende tiltak innen helse- og omsorgstjenesten 2014.


Nevroplan 2015

Nevroplan 2015 - "Fleksible tjenester - for et aktivt liv".