Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Omsorgstenester

Oppdatert 13.12.2021

Kommunen har ansvar for tenestetilbodet til alle menneske med behov for pleie- og omsorgstenester, uavhengig av alder eller diagnose. Omsorgstenester skal organiserast slik at den enkelte så lenge som råd kan leve og bu sjølvstendig og ha eit aktivt og meiningsfullt liv i fellesskap med andre. Tenestene skal utformast i samråd med brukaren. Statsforvaltaren fører tilsyn og kontroll med dei kommunale tenestene. 

Fleire typar omsorgshjelp

Hjelp til den enkelte kan bli gitt som råd og rettleiing, heimehjelp, heimesjukepleie, personleg assistanse eller anna praktisk hjelp, støttekontaktar, og avlasting eller løn til personar med særleg tyngjande omsorgsarbeid.

Omsorgsbustad er ikkje omsorgshjelp

Tildeling av omsorgsbustad er ikkje heimla i helse- og omsorgslova, og er altså i utgangspunktet ein ordinær utleigebustad. Kommunen yter teneste og hjelp til den som ikkje klarer seg sjølv i ein slik bustad, på same måte som i vanlege heimar.

Du kan klage på omsorgshjelp

Du kan klage dersom du meiner at du ikkje får dei omsorgstenestene du har krav på, eller dersom du er usamd i korleis kommunens vurderer behovet ditt. For at den som har gjort vedtaket du er usamd i, skal få høve til å endre standpunkt, skal du sende klagen din til kommunen. Dersom klagen ikkje når fram, blir klagen automatisk send vidare til Statsforvaltaren for endeleg avgjerd. 

Vis meir


Publisert 13.04.2016

IPLOS temadag

{PagePropertyPlugin}

Publisert 07.04.2016

Nasjonal leiarutdanning for primærhelsetenesta: Fleire studieplassar

NASJONAL LEIARUTDANNING FOR PRIMÆRHELSETENESTA. Nytt opptak av studentar for hausten 2016.


Publisert 21.03.2016

Nettverkssamling i demens


Publisert 04.03.2016

Helse-, omsorgs- og rehabiliteringsstatistikk. Eldres helse og bruk av kommunale helse- og omsorgstjenester

Helsedirektoratet ønsker å stimulere til økt bruk av statistikk og faktagrunnlag for helse- og omsorgssektoren. Med bakgrunn i dette er det jevnlig publisert populærvitenskapelige artikler for å aktualisere kunnskapsgrunnlaget.


Publisert 02.03.2016

Gratis deltidstudium - Helse og omsorg i plan

Vil du være med å styrke helseperspektivet i kommunal planlegging?


Publisert 24.02.2016

Innovasjon i samarbeid med Innovasjon Norge

{PagePropertyPlugin}

Publisert 24.02.2016

Tilskudd til kompetanse og innovasjon

{PagePropertyPlugin}

Publisert 04.02.2016

Kurs i tilrettelagte dagaktivitetstilbud for personer med demens

Dagaktivitetstilbud for personer med demens er et satsningsområde frem mot 2020. Målsettingen er at alle kommuner skal kunne tilby dagaktivitetstilbud.Kurset er tverrfaglig, for ansatte i kommunesektoren og andre interesserte.

Kurset holds av Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Kurset har som målsetting å gi økt kunnskap om planlegging, etablering og drift av dagaktivitetstilbud tilrettelagt for personer med demens, yngre og eldre i tidlig til moderatfase av sykdommen. Kurset vil ha fokus på kommunal forankring, kvalitetssikring, samhandling, innhold og ulike modeller for dagaktivitetstilbud.

Lenke til påmelding og mer informasjon


Publisert 07.01.2016

Tilskudd til lindrende behandling og omsorg ved livets slutt

Søknader fra region sør (Vestfold, Buskerud, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder) skal sendes Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder innen 1. mars 2016. Kontaktperson: Ingrid Mydland tlf. 38176174 / 97563010.

Regionalt Kompetansesenter for lindrende behandling (KLB) eller Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester kan også kontaktes for råd og veiledning.

Søknadskjema finnes på her, på Helsedirektoratets nettsider


Publisert 21.12.2015

I-9/2015

Rundskriv I-9/2015 Rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse kom 18.12.2015.