Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Økonomisk sosialhjelp

Oppdatert 17.01.2022

Den som ikkje greier å forsørgje seg sjølv, kan søkje om sosialhjelp. Hjelpa kan ytast som bidrag, lån eller garanti for lån. Økonomisk sosialhjelp skal først og fremst vere ei mellombels yting, og meininga er at den som søkjer hjelp, skal bli i stand til å hjelpe seg sjølv etter kvart. Søknader om sosialhjelp skal sendast til Nav-kontoret i kommunen.

Økonomisk sosialhjelp er ei mellombels støtte som skal dekkje nødvendige utgifter til å leve og bu. Før du kan få sosialhjelp må du utnytte moglegheitene dine til å forsørgje deg sjølv. Det kan til dømes vere arbeid, andre inntekter eller eigne midlar. Dersom du treng hjelp til å finne ut kva moglegheiter du har, kan du kontakte Nav for å få råd og rettleiing. 

Hovudansvaret for sosialtenesta ligg i kommunane, og det er Nav-kontora som tek hand om kommunens oppgåver på dette området. Det er rettleiande retningslinjer for kor mykje stønad kvar enkelt kan få tildelt, men kommunane har rett og plikt til å bruke skjønn og vurdere kvar sak for seg.

Du kan klage

Dersom du søkjer om sosialhjelp og får avslag frå Nav, kan du klage på vedtaket. Dersom Nav er samd i klagen din, vil dei endre avgjerda og ta kontakt med deg for å gi deg hjelpa du har rett på. Dersom Nav er usamd i klagen din, sender Nav klagen din vidare til Statsforvaltaren. Statsforvaltaren behandlar klagen og svarer deg med eit brev.

Statsforvaltaren har også eit tilsynsansvar som gir rett og plikt til å føre tilsyn med om kommunen oppfyller pliktene sine etter kapittel 4 i lov om sosiale tenester i Nav. Kapittel 4 regulerer dei individuelle tenestene i lova, blant anna økonomisk stønad.

Gjeldsrådgiving

Kommunen skal tilby innbyggjarane sine økonomisk rådgiving eller gjeldsrådgiving i tråd med lov om sosiale tenester. Denne rådgivingstenesta er som regel eit tilbod ved det lokale Nav-kontoret. Statsforvaltarens oppgåver er retta mot kommunane og omfattar blant anna å gi opplærings- og kurstilbod til dei tilsette som jobbar med dette i kommunen.

Vis meir


Publisert 07.02.2018

Veileder for NAV ved vurdering av lovlig opphold for EØS-borgere

Rundskriv Hovednummer 35 til lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen er endret 06.02.18. Det går frem av rundskrivet hvilke bestemmelser dette gjelder, jf. punkter med endringsmerking.


Publisert 12.07.2017

Relativ nedgang i klager på økonomisk stønad

Buskerud har i flere år ligget på klagetoppen, med et høyt antall klager på vedtak om økonomisk stønad. Nå er dette i ferd med å snu. Antallet klager er noe redusert i Buskerud, mens tallet samtidig har har gått opp i andre fylker.


Publisert 08.02.2017

Henvendelser til Fylkesmannen

Fylkesmannen besvarer mange henvendelser fra ansatte i tjenestene og fra publikum.


Publisert 11.01.2017

Risikovurdering av tjenester til personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse

{PagePropertyPlugin}

Publisert 02.12.2016

Landsomfattende tilsyn med tjenester til personer med samtidig rus- og psykisk lidelse

{PagePropertyPlugin}

Publisert 17.08.2016

Færre klager på sosialhjelpen fra NAV

Hittil i år  er det  færre klager på vedtak etter sosialtjenesteloven. Det er en kraftig nedgang sammenlignet med  2015 som var et år med rekordstort antall klager.


Publisert 13.05.2016

Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere

Stortinget vedtok 24. mars 2015 å innføre lovfestet aktivitetsplikt for mottakere av økonomisk stønad etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. Det følger av stortingsvedtaket at lovendringen ikke skal iverksettes før kommunene blir kompensert for eventuelle merutgifter lovendringen medfører. Saken er drøftet med KS.


Publisert 03.02.2016

Mange klager på sosialhjelp i Drammen

Antallet klager fra Drammen har steget de siste tre årene.  Fylkesmannen mottok 234  klager fra Drammen i 2015, mot  kun var 85 klager i 2012.


Publisert 28.01.2016

Knekkebrød og smøreost i sosialhjelp

Nav Hurum bryter loven når det deles ut knekkebrød, smøreost og havregryn til personer i en akutt nødsituasjon uten at det fattes vedtak. Nav Hurum sikrer dermed ikke forsvarlige tjenester.


Publisert 14.01.2016

Lovstridig informasjonsmateriell

NAV Røyken og NAV Drammen har fått avvik av Fylkesmannen på grunn av informasjonsmateriell, som er i strid med loven. Fylkesmannen mener at informasjonen svekker tilgjengeligheten til rettighetsfestede tjenester.