Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

LIS1 og turnusteneste for fysioterapeutar

Oppdatert 13.12.2021

Turnusteneste inneber at fysioterapeutar gjennomfører ei pålagd praksistid etter avslutta utdanning. Spesialistutdanning og godkjenning for legar følgjer ordninga som vart sett i verk i 2019. Ofte brukar vi uttrykka LIS1, LIS2 og LIS3 om legar som er tilsett i utdanningsstillingar. 

Spesialistutdanninga og godkjenninga for legar er tredelt. Lege i spesialisering del 1 (LIS1) er den første delen av spesialiseringsløpet, og er felles for alle legar. LIS1 erstattar i praksis turnustenesta for legar. LIS1 blir etterfølgt av LIS2 og LIS3. Sistnemnde er spesialiseringa til dei ulike legespesialistane.

LIS1 omfattar tolv månader i sjukehus og seks månader i kommunehelsetenesta. Legar som var tilsette eller hadde fått tilbod om turnusstilling etter gammal ordning før 1. mars 2017 er dei siste som gjennomfører turnusteneste. 

Ledige LIS1-stillingar blir lyste ut vår og haust via stillingsportalen til Helsedirektoratet.

Turnusplassar for fysioterapeutar

Personar som har avslutta bachelorutdanning i fysioterapi, må gjennomføre eitt års fastlagt praktisk teneste (turnusteneste) for å få autorisasjon som fysioterapeut. Statsforvaltaren i kvart enkelt fylke godkjenner turnusplassar for fysioterapeutar på sjukehus og i kommunehelsetenesta. Statsforvaltaren i Troms og Finnmark, Statsforvaltaren i Vestland og Statsforvaltaren i Oslo og Viken har hovudansvar for å skaffe nok turnusplassar i sin region (Nord-Noreg, Vestlandet og Austlandet). 

Kurs hos Statsforvaltaren

Statsforvaltaren tilbyr grupperettleiing og kurs for legar i spesialisering og turnusfysioterapeutar.

Vi tilbyr:

  • Kurs i offentleg helsearbeid
  • Kurs i legevaktsmedisin for legar i spesialisering, del 1 (LIS1)
  • Grupperettleiing av LIS1-legar i kommunehelsetenesta
  • Opplæring til rettleiarar som skal ha ansvar for LIS1-legar i kommunehelsetenesta
  • Opplæring til rettleiarar for turnusfysioterapeutar

Statsforvaltaren refunderer reiseutgifter du har hatt i samband med kurs og rettleiing. 

Vis meir


Publisert 11.07.2018

Kommende kurs

Her legger vi  ut datoer for kommende kurs etterhvert som de blir berammet. Når kurset noe seinere blir satt opp på Kurs og konferansekalenderen vår, legger vi også en lenke dit for påmelding.


Publisert 09.07.2018

Registrering av LIS 1-lege

For å kunne følge opp LIS 1-legene i kommunehelsetjenesten med kurs og veiledning må Fylkesmannen vite hvem de er. Dette er også viktig for at kommunene skal kunne få refusjon for sine utgifter til LIS 1-lege. Legene må derfor registreres hos oss.


Publisert 15.03.2016

Reiserefusjon

Fysioterapeuter, kiropraktorer og LIS 1-leger får refundert utgifter til reise (ikke kostgodtgjørelse, nattillegg eller liknende) fra fylkesmannen. Krav om refusjon fremmes elektronisk, og man må først registreres hos oss.


Gruppeveiledning for turnusleger

Gruppebasert veiledning er til for å styrke den generelle kompetanse hos turnusleger, og et bidrag til kvalitetssikring av distriktsturnus. Gruppebasert veiledning gjennomføres i alle fylker og er obligatorisk. Se invitasjonen fra gruppeveileder for ytterligere opplysninger.