Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Asylsøkjarar og flyktningar


Publisert 15.01.2016

Arbeid med enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger - En håndbok for kommunene

{PagePropertyPlugin}

Publisert 08.01.2016

Akutt tannbehandling for asylsøkere

{PagePropertyPlugin}

Publisert 08.01.2016

Ja til 1 000 flyktninger på Raumyr

Fylkesmannen tillater inntil 1 000 flyktninger på Raumyr transittmottak. Kongsberg kommunes tak på 300 flyktninger faller dermed bort.


Publisert 05.01.2016

Hvor mange flyktninger bosetter kommunene?

Fylkesmannen i Buskerud har bedt kommunene gi en tilbakemelding på hvor mange flyktninger de skal bosette dette året. IMDI har anmodet kommunene om å øke antall bosettinger av flyktninger i 2016. Fristen for tilbakemelding var 31. desember.


Publisert 23.12.2015

Informasjon til frivillige som vil hjelpe flyktninger

nettsidene til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) kan frivillige og privatpersoner finne en oversikt over muligheter for å bidra til mottak av asylsøkere og bosetting og integrering av flyktninger.

 


Publisert 16.12.2015

Dagskonferanse om psykososial oppfølging av flyktninger og asylsøkere

Fylkesmannen i Buskerud samarbeider med Helsedirektoratet, RVTS Sør og IMDI om å lage dagskonferanse om psykososial oppfølging av flyktninger og asylsøkere på Sundvolden hotell den 29. januar 2016. Konferansen er gratis for deltagerne.


Publisert 16.12.2015

Skjønnsmidler til utgifter knyttet til flyktningsituasjonen

Ni kommuner i Buskerud får tildelt skjønnsmidler på bakgrunn av ekstraordinære utgifter knyttet til flyktningsituasjonen. Totalt får Buskerud 8,4 millioner kroner.


Publisert 25.11.2015

Yrkesvaksinasjon for ansatte ved asylmottak

Folkehelseinstituttet mottar flere spørsmål om behov for vaksinasjon av ansatte ved mottakssentre og asylmottak. Generelt gjelder de samme anbefalingene som for den øvrige befolkningen. Utover dette skal risiko for smitte vurderes av arbeidsgiver. Se forøvrig Folkehelseinstituttets hjemmeside for ytterligere informasjon.


Publisert 24.11.2015

Helsedirektoratet oppretter en pool med helsepersonell

I en situasjon med høye asylankomster over tid, kan noen kommuner ha behov for bistand for å gi nødvendige helsetjenester til asylsøkere og flyktninger. Helsedirektoratet har derfor opprettet en pool for tilgjengelig helsepersonell som kan bistå der det er størst behov


Publisert 23.11.2015

Økt behov for bosetting av flyktninger

Flyktningkrisen og det store antallet asylsøkere som ankommer Norge, medfører økt behov for bosetting av flyktninger. Derfor må det bosettes langt flere flyktninger enn det antallet IMDI tidligere har anmodet kommunene om. Tidligere bosettingsbehov er oppjustert til minst 18 000 flyktninger i 2016 og 21 000 flyktninger i 2017.