Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Tilrettelagt opplæring

Tidlig innsats

Tidlig innsats betyr at man skal sette i gang tiltak for et barn eller en elev med én gang det er behov for det, når som helst i barnehage- eller skoleløpet.

Skolene har en særlig plikt til å tilpasse opplæringen for elever på 1.- 4. årstrinn som har svake ferdigheter i fagene norsk eller matematikk. Formålet er å styrke de grunnleggende ferdighetene i lesing og regning på tvers av fag. 

Tilpasset opplæring

Tilpasset opplæring er et virkemiddel for å sikre at alle elever har et godt utbytte av opplæringen. Skolen skal tilpasse opplæringen til elevens evner og forutsetninger (opplæringsloven § 1-3). Tilpasset opplæring gjelder for alle elever, både elever som har vansker med å følge opplæringen og elever som ikke får tilstrekkelige utfordringer. Dette gjelder elever på alle trinn og for alle fag.

Skolen kan tilpasse opplæringen for eksempel ved å gi eleven andre arbeidsoppgaver eller bruke andre lærebøker. Som forelder og elev har du muligheten til å komme med ønsker, men det er skolen som bestemmer hvilke tilpasninger som skal gjøres. Det skal ikke fattes enkeltvedtak om tilpasset opplæring.

Dersom den tilpassede opplæringen – ikke er nok for å gi eleven et tilfredsstillende utbytte, kan han eller hun ha rett til å få spesialundervisning. Faglig sterke elever, som ikke får tilstrekkelige utfordringer, har derimot ikke rett til å få spesialundervisning.

Spesialundervisning

Det følger av opplæringsloven § 5-1 at elever som ikke har eller som ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning.

Når den tilpassede opplæringen ikke gir barnet ditt et godt nok utbytte av opplæringen, må skolen og PP-tjenesten vurdere hva barnet trenger. Skolen må innhente uttalelse fra PP-tjenesten (sakkyndig vurdering) og med bakgrunn i denne fatte vedtak som sier om eleven skal få spesialundervisning og hva spesialundervisningen eventuelt skal være.

Spesialundervisning kan for eksempel være at eleven jobber etter andre læringsmål enn andre elever på trinnet, at en lærer eller assistent følger opp eleven i klassen eller at eleven får særskilt tilpasset utstyr.

Elevens rett til spesialundervisning er en individuell rettighet. Dette betyr at eleven har krav på de ekstra ressurser og tilrettelegging som står i vedtaket fra skolen. Skolen kan ikke bruke disse ressursene på andre elever i klassen eller redusere tilbudet på grunn av økonomi.

Skolen skal:

 • involvere og spørre deg (samtykke) før de tar avgjørelser som gjelder barnet ditt
 • vurdere om barnet ditt trenger spesialundervisning
 • be PP-tjenesten om å gjøre en sakkyndig vurdering hvis du ber om det, eller hvis skolen mener at eleven trenger spesialundervisning
 • fatte et enkeltvedtak som sier om eleven skal få spesialundervisning eller ikke, og hva spesialundervisningen skal være
 • sørge for at sakkyndig vurdering og enkeltvedtak ferdigstilles innen rimelig tid
 • lage en individuell opplæringsplan (IOP)
 • gi eleven spesialundervisning slik det er beskrevet i enkeltvedtaket og IOP-en
 • lage en skriftlig rapport om spesialundervisningen og utviklingen til eleven en gang i året

 

Du som er forelder:

 • kan kreve at skolen undersøker om barnet ditt trenger spesialundervisning
 • kan kreve at PP-tjenesten gjør en sakkyndig vurdering
 • skal bli involvert og si ja (samtykke) før skolen ber PP-tjenesten om å utrede barnet ditt
 • skal bli involvert og si ja (samtykke) før skolen bestemmer at barnet ditt skal få spesialundervisning
 • skal få en skriftlig rapport en gang i året om spesialundervisningen barnet ditt får og en vurdering av hvordan barnet ditt utvikler seg
 • kan klage hvis barnet ditt ikke får spesialundervisning
 • kan klage på innholdet, gjennomføringen eller organiseringen av spesialundervisningen
 • sender klagen til skolen for ny behandling. Dersom skolen ikke gir deg medhold i klagen skal klagen sendes videre til Fylkesmannen for behandling.