Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Fagfornyelsen

Arbeidet med å lage nye læreplaner ble satt i gang i 2017. De skal være klar til bruk fra skolestart i 2020. Det er lagt opp til den prosess med mange muligheter til å komme med kommentarer til utkast som blir publisert.

Dagens fag skal beholdes, men innholdet skal fornyes. Utviklingen av elevenes dybdelæring og forståelse skal bli tydeligere i de nye læreplanen. Verdigrunnlaget skal løftes fram, og elevene skal blant annet jobbe tverrfaglig med demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring.

Kritisk tenkning og refleksjon vil bli en viktig del av hva elevene skal lære i skolen. I tillegg skal de praktiske og estetiske fagene styrkes.

Utdanningsdirektoratet har samlet all informasjonen om fagfornyelsen. Der ligger også lenke til de pågående høringene.

Les mer om fagfornyelsen her: 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/