Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Flerkulturell kompetanse og opplæring

Fylkesmannen i Buskerud arbeider med veiledning på regelverk og kompetanseheving innenfor arbeid med flerkulturell pedagogikk rettet mot barn, unge og voksne i barnehage, skole og voksenopplæring.

Sentralt regelverk knyttet til barnehage og opplæring av flerkulturelle finner du i presentasjonene som ligger på høyre side.

Våre samarbeidspartnere er barnehager, kommuner, fylkeskommunen, Høgskolen i Telemark, Høgskolen i Buskerud og Vestfold  og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO)

Ressurser i arbeid med nyankomne i barnehage og skole

Her er NAFOs ressurssider om barnehage og opplæring av nyankomne:

Nyankomne 0 - 6: http://nafo.hioa.no/nyankomne/nyankomne-0-6/

Nyankomne 6 - 16: http://nafo.hioa.no/nyankomne/nyankomne-6-16/

Nyankomne 16 - 24:http://nafo.hioa.no/nyankomne/nyankomne-16-24/

Se vår kurs- og konferansekalender for opplæring knyttet til nyankomne barn og unge.

På skolekassa.no finner lærere oppgaver, nyhetssendinger, filmer og spill som kan brukes i opplæringen av flyktninger. Dette er tilgjengelig på syv ulike språk, og passer for nyankomne flyktninger fra 1. -10. trinn: http://skolekassa.no/

Skolekassa.no er utviklet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Utdanningsdirektoratet har hatt ansvaret for utviklingen i samarbeid med NAFO og Høgskolen i Oslo og Akershus .

Inkludering og opplæring av flyktninger

1. og 2 november 2016 gjennomførte utdanningsdirektoratet og Fylkesmannen fagdager om inludering og opplæring av flyktninger. Presentasjonene finner du her 

Prosjekt "Ungdom med kort botid"
"Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO), Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Fylkesmannen i Buskerud samarbeider om prosjektet "Opplæring av unge med kort botid". Prosjektet gjennomføres i 2014 – 2015 og involverer utvalgte kommuner, ungdomsskoler, grunnskoler for voksne og videregående skoler i Buskerud.

Hovedmålet med prosjektet er å bidra til god opplæring av elever i ungdomsalder med kort botid i Norge. Kompetansehevingstiltaket skal bidra til bevisstgjøring og økt handlingskompetanse hos ledere og lærere slik at alle ungdommer får opplæring tilpasset sine forutsetninger. Kompetanseutviklingen baserer seg på en kombinasjon av storsamlinger med forelesninger, arbeid i nettverksgrupper satt sammen av tilsatte fra skoler i en kommune, og arbeid innad i hver enkelt skole. Høgskolen i Buskerud og Vestfold har, i samarbeid med NAFO, ansvar for innhold og gjennomføring av prosjektet.

I Buskerud deltar følgende kommuner/skoler:

 • Drammen: Kjøsterud skole, Introduksjonssenteret, Åssiden videregående skole og Drammen videregående skole
 • Ringerike: Hov ungdomsskole, Læringssenteret for voksne og Hønefoss videregående skole
 • Lier: Høvik skole, Lier voksenopplæring og Lier videregående skole
 • Kongsberg: Kongsberg videregående skole

21. oktober 2015 gjennomføres storsamling der temaet er "Ungdom med kort botid". Alle
ungdomsskoler, voksenopplæringer og videregående skoler i Buskerud inviteres til å delta.

Storsamling - opplæring av ungdom med kort botid

Kompetanse for mangfold
Buskerud skal i 2015 - 2016 delta i satsingen "Kompetanse for mangfold". Bakgrunnen for satsingen er ønske om en mer helhetlig integreringspolitikk. Prosjektet skal bidra til at ansatte i barnehager og skoler får økt kompetanse i hvordan de kan støtte barn, ungdom og voksne med flerkulturell bakgrunn, slik at disse i størst mulig grad fullfører og består utdanningsløpet.

4 kommuner/fylkeskommuner i Buskerud deltar i prosjektet og hver kommune deltar med 6-7 barnehage og skoler. Kommunene og enhetene velger selv hvilket tema de skal satse på ut fra sine lokale behov. Høgskolen i Buskerud og Vestfold skal veilede ut fra disse behovene.  Prosjektet gir kommunene mulighet til å se hele utdanningsløpet i sammenheng fra barnehage til voksenopplæringen/videregående opplæring. Prosjektet vil gjennomføres over 2 semester, men det er en forutsetning for deltakelse at arbeidet vedvarer utover prosjektperioden.

Prosjektet gjennomføres som barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling der Høgskolen i Vestfold og Buskerud vil ha ansvaret for det faglige. Fylkesmannen vil ha det administrative ansvaret og vil gjennomføre regelverksamlinger innenfor fagområdet.

Samlinger

Presentasjoner fra regelverksamlinger ligger på høyre side.

Deltakere i prosjeket

Ringerike kommune

 • Hønefoss barnehage
 • Eikli barnehage
 • Tolpinrud barnehage
 • Eikli barneskole
 • Ullerål barneskole
 • Hønefoss barneskole

Lier kommune

 • Foss barnehage
 • Hegg skole
 • Hallingstad skole
 • Lierbyen skole
 • Tranby skole
 • Lier voksenopplæring

Nedre Eiker kommune

 • Steinberg kommunale barnehage
 • Vassenga kommunale barnehage
 • Solberg skole
 • Mjøndalen skole
 • Eknes ungdomsskole
 • Læringssenteret Nedre Eiker

Buskerud fylkeskommune

 • Åssiden videregående skole
 • Røyken videregående skole

Buskerud fylkeskommune har også tett samarbeid med Intrduksjonssenteret i Drammen i prosjektet.

"Her har vi masse muligheter!" Rapport fra Høgskolen i Sørøst-Norge om Buskerud fylkeskommunes arbeid i prosjektet

 


Publisert 15.03.2017

Invitasjon til å søke om kompetansemidler i forbindelse med opplæring av asylsøkere og flyktninger

Fylkesmannen i Buskerud har fått tildelt kr 500 000 i kompetansemidler i forbindelse med opplæring av asylsøkere og flyktninger. Vi inviterer kommunene til å søke om midler for å øke egen kompetanse innenfor opplæring og oppfølging av asylsøkere og flyktninger.


Publisert 20.12.2016

Kommuner får veiledningsstøtte i arbeidet med nyankomne og minoritetsspråklige elever

9 kommuner i Buskerud har fått tildelt veiledningsstøtte i andrespråkspedagogikk. Tiltaket skal gi kommuner støtte i sitt arbeid med nyankomne og minoritetsspråklige elever.