Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Barnehage

Barnehagen skal vere ei pedagogisk verksemd som gir barn gode høve for leik og meiningsfylte opplevingar og aktivitetar. Alle kommunar har ei lovfesta plikt til å tilby nok barnehageplassar. Utanom foreldrebetalinga er det kommunane som er ansvarlege for å finansiere barnehagane.

Statsforvaltaren rettleiar kommunar og ikkje-kommunale barnehageeigarar etter barnehagelova og fører tilsyn med at kommunane utfører dei oppgåvene dei skal etter barnehagelova og tilhøyrande forskrifter.

Statsforvaltaren behandlar klager på enkeltvedtak etter føresegnene i barnehagelova og tilhøyrande forskrifter. Viss du ønskjer å klage på eit enkeltvedtak, sender du klagen din til den instansen som har gjort vedtaket. Dersom denne instansen ikkje gir deg medhald i klagen din, blir klagen automatisk sendt vidare til Statsforvaltaren for endeleg avgjerd.

Vis meir


Publisert 13.12.2018

Mat og måltid i barnehagen er viktig for helsa til barna - ny retningsline

Den nye retningslina til Helsedirektoratet skal gjere at barn i heile landet får eit likare tilbod om mat og drikke. Betre kosthald vil gje barna betre helse, uavhengig av sosial bakgrunn.


Publisert 13.11.2018

Ny regional ordning for kompetanseutvikling i barnehagen

Dette er en ordning for å støtte opp om arbeidet med rekruttering og kompetanseutvikling med hovedfokus på barnehagebasert kompetanseutvikling. Det er satt av midler til ordningen. Barnehager/lokale nettverk kan melde inn kompetansebehov til tematiske arbeidsgrupper.


Publisert 19.10.2018

Informasjon om regional ordning barnehagebasert kompetanseutvikling i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Oslo og Viken


Publisert 12.10.2018

Barnehagebasert kompetanseutvikling - ny regional ordning for kommunale og ikke-kommunale barnehager


Publisert 11.04.2018

Utlysing av kompetansemidler til ikke-kommunale barnehageeiere - nasjonalt prøveprosjekt 2018

Kunnskapsdepartementet har gitt Utdanningsdirektoratet i oppdrag å videreføre et nasjonalt prøveprosjekt med kompetansemidler til ikke-kommunale barnehageeiere som ønsker å øke sine ansattes kompetanser i barnehager på tvers av kommunegrenser.


Publisert 21.09.2017

Invitasjon til å søke på tilretteleggingsmidler, lokale prioriteringer, for barnehageeiere i Buskerud

Invitasjon til barnehageeiere i Buskerud til å søke på tilretteleggingsmidler, lokale prioriteringer


Publisert 24.04.2017

Barnehagen har fått ny rammeplan

I dag har kunnskapsministeren presentert den nye "grunnloven" som bestemmer hva barn skal oppleve og lære i alle landets barnehager. Alle barn fortjener å få et godt barnehagetilbud uansett hvor de bor sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.


Publisert 06.04.2017

Invitasjon til å søke om kompetansemidler for ikke-kommunale barnehageeiere

Utlysing av kompetansemidler til ikke-kommunale barnehageeiere - nasjonalt prøveprosjekt 2017


Publisert 15.03.2017

Tilskudd til systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn

Barne‐, ungdoms‐ og familiedirektoratet (Bufdir) utlyser tilskuddsordningen «Systematisk
identifikasjon og oppfølgning av utsatte barn». Frist for å søke om tilskudd er 3. april 2017.


Publisert 03.03.2017

Videreutdanning 2017 - behandling av søknader - for ansatte i skole, barnehage og PPT

Videre utdanning 2017 - behandling av søknader