Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Barnevern

Oppdatert 27.05.2022

Barnevernets hovudoppgåve er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade helsa og utviklinga deira, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Barnevernet skal dessutan medverke til trygge oppvekstkår for alle barn og unge. Dersom du er misnøgd med barnevernet, kan du klage til Statsforvaltaren.

Kommunens oppgåver

Alle kommunar skal ha ei barnevernsteneste som utfører det daglege arbeidet etter barnevernslova. Barnevernstenesta skal setje i verk hjelpetiltak for barnet og familien. Hjelpa kan givast i form av råd og rettleiing, eventuelt i kombinasjon med andre hjelpetiltak. Vanlege hjelpetiltak er for eksempel barnehageplass, støttekontakt, råd og rettleiing og avlastningstiltak i heimen.

Barnevernstenesta har også ansvar for å gripe inn dersom tiltaka i heimen ikkje er tilstrekkelege for å sikre barnets behov. Barnevernstenesta kan då for ein periode i samråd med foreldra formidle plass i fosterheim eller på institusjon, eller på eit senter for foreldre og barn. Dersom eit barn skal plasserast utanfor heimen utan samtykke frå foreldra, må det gjerast vedtak om dette i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker etter forslag frå kommunen.

Barn og unge har rett til å klage på barnevernet

Barn og ungdom som har kontakt med barnevernet, har rett til å klage. Du kan seie meininga di om det barnevernet gjer, slik at det kan bli betre. Det gjeld uansett om du bor heime, i fosterheim eller på barnevernsinstitusjon. Du kan klage på alt du meiner ikkje er rett. Statsforvaltaren skal passe på at barnevernet gjer jobben sin, og ei av dei viktigaste oppgåvene våre er å følgje med på at barnevernet følger lovar og reglar. Derfor kan du klage til oss!

Sei frå her

På denne sida kan du lese meir og sjå døme på kva andre barnevernsbarn har klaga på. 

Dersom det hastar veldig, du ringe Alarmtelefonen for barn og unge, tlf. 116 111.

Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker

Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker har mynde til å ta avgjerder blant anna i saker om omsorgsovertaking og i saker som gjeld tvangsinngrep overfor ungdom med alvorlege åtferdsvanskar. Avgjerder som er tekne av fylkesnemnda, kan bringast inn for domstolane.

Statsforvaltarens oppgåver

Statsforvaltaren fører tilsyn med barnevernsverksemda i kommunen. Dette inneber blant anna at Statsforvaltaren behandlar klager på saksbehandlinga i barnevernstenesta og tek stilling til om barnevernstenesta har utført arbeidet sitt etter barnevernslova og forvaltningslova.

Statsforvaltaren er klageinstans for enkeltvedtak som barnevernstenesta gjer etter barnevernslova. Dette vil i dei fleste tilfella vere saker der barn eller foreldre klagar over at dei ikkje får det hjelpetiltaket dei ønskjer.

Statsforvaltaren fører også tilsyn med at barn på barnevernsinstitusjonar får forsvarleg omsorg og god behandling. Vidare skal tilsynet sjå til at barna blir behandla omsynsfullt og med respekt for integriteten til den enkelte. Dette inneber blant anna at barn som blir utsette for tvang på ein barnevernsinstitusjon, kan klage til Statsforvaltaren.

Vis meir

Lokal tekst skal komme her


Publisert 02.05.2018

Tilsyn hos Bufetat, Buskerud ungdoms - og familiesenter akutt

Fylkesmannen i Buskerud har gjennomført varslet tilsyn hos Bufetat, Buskerud ungdoms- og familiesenter akutt. Temaet for tilsynet var institusjonens innhenting av politiattester for ansatte og ansattes kompetanse.
 


Publisert 16.03.2018

Bufetat sikrer ikke bistandsplikten i hjelpe- og omsorgssaker

Bufetat Region sør sikrer ikke bistandsplikten i hjelpe- og omsorgssaker. Det er konklusjonen etter et tilsyn i september 2017.


Publisert 12.09.2016

25% flere nye saker til barnevernet i Buskerud første halvår

Både nye meldinger og antall avsluttede undersøkelser viser kraftig økning


Publisert 05.04.2016

Stor interesse for å vurdere egen virksomhet i barnevernet

Alle forespurte tjenester ønsker å delta på egenvurdering til høsten


Publisert 11.03.2016

Færre saker per saksbehandler i barnevernet

Hver ansatt har nå ansvar for 17,3 saker


Publisert 22.05.2015

Opplæring i samtaler med barn om vold og seksuelle overgrep mot barn og unge

{PagePropertyPlugin}

Publisert 08.12.2014

Barnevernlederforum på Hotell Tollboden

10 av 12 barneverntjenester var representert på den årlige samlingen for barnevernlederne i Buskerud 3.-5. desember. Bufetat var som vanlig også invitert, og stilte med representanter for Inntak- og fosterhjemsavdelingen samt fra institusjonsledelsen.


Publisert 25.11.2014

Oppfølging av barn i kommunale fosterhjem

Oppsummering av forsøk med egenkontroll/erfaringsspredning høsten 2014. Barneverntjenestene i Hurum, Lier og Nedre Eiker kommuner.


Publisert 05.11.2014

Ønsker du å klage på barnevernet?

Fylkesmannen mottar mange klager fra publikum, som gjelder forskjellige forhold rundt en barnevernsak. Vi er tilsynsmyndighet, og skal følge med på at kommunene og Bufetat utfører sine oppgaver i tråd med bestemmelsene i barnevernloven.


Publisert 24.09.2014

Bufetat sikrer ikke bistandsplikten i akuttsaker

Bekymringsmeldinger fra flere kommuner ga grunnlag for tilsyn med Bufetats bistandsplikt ved akuttplasseringer av barn i Region Sør.