Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Barn og foreldre

Oppdatert 10.05.2022

Alle barn har rett på ein trygg og god barndom og oppvekst. Familien er den viktigaste kjelda til læring, omsorg, tryggheit og tillit. Samstundes har vi fleire lover som sikrar at det offentlege også kan bidra til beste for barna. I det daglege er det kommunen som skal sørge for barnets beste, men også fleire statlege styresmakter har oppgåver knytt til forholdet mellom barn og foreldre.

Fylkesmannens Vergemål-, sosial- og barnevernsavdeling og Helseavdeling inviterer til tilsynskonferanse 18 februar 2014 på Union scene i Drammen.

Det vil bli innlegg fra forsker Jar Erling Klausen fra Norsk institutt for by- og regionsforskning, som de siste årene har medvirket til flere rapporter om statlig tilsyn med kommunale virksomheter

Assisterende direktør Jo Kittelsen i Statens helsetilsyn og ledere for to kommuner i Buskerud vil snakke om tilsyn, og det å ha tilsyn fra Fylkesmannen

Lisbeth Pipping er forfatter, forsker og foreleser. Hun vil la oss se gjennom sitt nøkkelhull, inn i en verden der hun lever med to småsøstre og en mor med utviklingshemming. Der levde de i en verden uten nødvendig hjelp fra det offentlige hjelpeapparatet. Hun har skrevet boken «Kjærlighet og stålull» og roser de som våget å se: «Ni är räddande änglar, det är ni som gör att de utsatta barnen orkar vidare.»

 

Mer informasjon og invitasjon til konferansen kommer i begynnelsen av 2014.


18.01.2019

Til deg som abonnerer

For å fortsatt motta nyhetsvarsling fra Fylkesmannen i din region, må du registrere deg på nytt.


03.12.2018

Nasjonal faglig retningslinje for tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år - første del

God tannhelse som barn er en forutsetning for god tannhelse som voksen


22.11.2018

Det haster for unge kvinner å få gratis HPV-vaksine

Vaksinetilbudet, som ble lansert for to år siden, fases nå ut. I følge Folkehelseinstituttet må unge kvinner som ønsker å benytte seg av tilbudet få satt den første (av i alt tre doser) innen utgangen av desember.  


20.09.2018

Snakk med sårbare grupper

Høstens NATO-øvelse er i gang, det øves på forsvaret av Norge. Noen kan synes det er ubehagelig med synlige soldater og økt militær trafikk. Dette kan være personer som har opplevd krig og traumer tidligere, eller barn. Helsedirektoratet anbefaler at representanter for kommunen eller foreldre snakker med dem om øvelsen og om hvorfor NATO øver i Norge.


05.06.2018

Tvangsekteskap og kjønnslemlestelse - ta kontakt med ungdom i faresonen

Sommerferien er en tid hvor mange reiser til utlandet. For noen unge innebærer dette en fare for å bli utsatt for tvangsekteskap, eller at de blir etterlatt i utlandet mot sin vilje og utsatt for trusler, vold og frihetsberøvelse.


02.05.2018

Tilsyn hos Bufetat, Buskerud ungdoms - og familiesenter akutt

Fylkesmannen i Buskerud har gjennomført varslet tilsyn hos Bufetat, Buskerud ungdoms- og familiesenter akutt. Temaet for tilsynet var institusjonens innhenting av politiattester for ansatte og ansattes kompetanse.
 


16.03.2018

Bufetat sikrer ikke bistandsplikten i hjelpe- og omsorgssaker

Bufetat Region sør sikrer ikke bistandsplikten i hjelpe- og omsorgssaker. Det er konklusjonen etter et tilsyn i september 2017.


28.02.2018

Ulikhet i oppvekstvilkår gir ulikhet i helse!

Vi har nå kunnskap om at sosial ulikhet i barneårene forplanter seg til dårligere helse og livskvalitet senere i livet!


19.02.2018

Nyhetsbrev - folkehelsearbeid 1/2018

Nyhetsbrevet innholder relevant informasjon fra Helsedirektoratet av relevans for lokalt og regionalt folkehelsearbeid.


11.01.2018

Ansatte i helsetjenesten bør være beskyttet mot meslinger

Ansatte i helsetjenesten som ikke har gjennomgått meslinger, eller som ikke vet om de er vaksinert, bør tilbys vaksine fra arbeidsgiver. Det anbefaler Folkehelseinstituttet.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel