Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Høring av søknad om utslippstillatelse etter forurensningsloven for Norefjell renseanlegg

Høyringsfrist:
1. februar 2019

Fylkesmannen har mottatt søknad fra Krødsherad kommune om utslippstillatelse etter forurensningsloven for nytt Norefjell renseanlegg. Søknaden legges i henhold til forurensningsforskriften § 36-8 ut til offentlig gjennomsyn. Frist for å sende kommentarer til søknaden er satt til 1. februar 2019.

 

 

Publisert 20.12.2018

Bakgrunn

Krødsherad kommune har i søknad av 14. juni 2018 søkt Fylkesmannen om utslippstillatelse for nytt Norefjell renseanlegg.

Eksisterende renseanlegg på Noresund er overbelastet og at det derfor er behov for kapasitetsutvidelse av anlegget. For å legge til rette for videre utbygging på Norefjell har det blitt besluttet å bygge et nytt renseanlegg på Bjøre, grn./brn.: 197/11. Eksisterende renseanlegg skal bygges om til pumpestasjon, og sjøledning skal legges frem til nye Norefjell renseanlegg. Anlegget skal være et kjemisk/biologisk renseanlegg med utslipp til Krøderen. Det søkes om utslippstillatelse for 13 000 personekvivalenter (pe).

 

Informasjon om utslippstillatelse for avløpsrenseanlegg

Avløp regulerers gjennom forurensningsforskriften del 4, kapittel 11 til 15b. For avløpsrenseanlegg med utslipp av kommunalt avløpsvann fra tettbebyggelse med salmet utslipp større enn, eller lik 2000 personekvivalenter (pe) til ferksvann eller elvemunning, eller større enn 10 000 pe til sjø gjelder kapittel 14, jf. § 14-1. Det følger videre av forskriften § 14-3 at det er Fylkesmannen som er forurensningsmyndighet etter kapittel 14. Som forurensningsmyndighet vil det være Fylkesmannen som fatter vedtak i medhold av kapittel 14 og som fører tilsyn med at vedtak og bestemmelser følges. Forurensningsforskriften § 14-4 setter krav til tillatelse for nye og/eller økte utslipp. Tillatelse til utslipp gis med hjemmel i forurensningsloven § 11. Minimumskrav som skal tilfredsstilles for avløpsrenseanlegg som omfattes av kapittel 14 fremgår av forurensningsforskriften §§ 14-5 til 14-14. Fylkesmannen kan i tillegg til minimumskravene fastsette strengere krav dersom det av forurensningsmessige hensyn er nødvendig - jf. forurensningsloven § 11 jf. § 16.

 

Høring av søknad om utslippstillatelse

I henhold til forurensningsforskriften § 36-8 blir søknaden fra Krødsherad kommune lagt ut til offentlig gjennomsyn. Søknaden kan leses i menyen til høyre.

Uttalelser til søknaden gis skriftlig og sendes per e-post til fmbupost@fylkesmannen.no, eventuelt per post til Fylkesmannen i Buskerud, postboks 1604, 3007 Drammen.

Frist for å sende høringsuttalelse til søknaden er 1. februar 2019.