Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Sosial- og helseavdelingen

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 02.04.2013

Avdelingens fremste oppgave er å bidra til faglig forsvarlig virksomhet i tjenestene innenfor barnevern, sosiale tjenester og helse- og omsorgstjenester. Vårt virkeområde er både innenfor kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten.

Fylkesmannen skal være pådriver for gjennomføring av statlig politikk, og følge opp at tjenestene følger regelverket og tar i bruk nye retningslinjer mv. Tilsyn, opplæring, konferanser, og møter med tjenestene, er blant våre viktigste virkemidler.

I tillegg er vi klageinstans på vedtak om rettigheter og ytelser innen de samme fagområdene, der klager ikke har fått medhold i første instans. Klage på rett til nødvendig helsehjelp fra kommune eller sykehus skal først forelegges den som yter helsehjelpen. Dersom denne opprettholder sin beslutning, sendes saken over til oss for behandling. Tilsvarende gjelder for klager etter lov om sosiale tjenester i NAV, og lov om barneverntjenester.

Avdelingen behandler også en rekke saker etter annet regelverk. Ved helsesvikt som fører til at forskrift om førerkort mm ikke er oppfylt, skal vi ta stilling til om det kan gis dispensasjon, eller om førerkortet må innleveres.