Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Gjenåpner lisensfelling på to ulv til i region 2

Nye spor i Telemark og Aust-Agder dokumenterer ulv. Lisensfellingen gjelder fra 1. januar 2016.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 22.12.2015

Sporinger foretatt i Telemark 3. og 4. desember (grenseområdene mellom Nissedal og Fyresdal) og i Aust-Agder 15. og 16. desember (Bygland) er etter informasjon fra Statens naturoppsyn dokumentert som ulv. Et viltkamera i Fyresdal fanget 7. desember opp noe som er vurdert som antatt ulv. Videre er det i fbm. de siste sporingene framlagt fotodokumentasjon fra viltkamera sist i november i Bygland. Dette står i sammenheng med samtidig synsobservasjon i samme område. Med utgangspunkt i disse dokumentasjonene er det god grunn til å anta at det er snakk om to ulike individer.

Under sporingene er det samlet inn biologisk material (ekskrementer i Telemark og hår i Aust-Agder). DNA-analysen fra Telemark viser i henhold til Rovdata at dette høyst sannsynlig er ei tispe. Ulven har ikke immigrantgener og kommer fra Örebroområdet i Sverige. Biologisk materiale fra Aust-Agder er ikke ferdig analysert.

Etter viltloven § 10 er jakt og fangst ikke tillatt i tida fra og med 24. desember til og med 31. desember. Gjenåpningen av lisensfellingen skjer derfor fra 1. januar 2016.

Nemnda fattet følgende vedtak:

«Ut fra fylt kvote og ny kunnskap om fortsatt ulv i regionen finner Rovviltnemnda grunnlag for å endre tidligere vedtak om lisensfelling av ulv i rovviltregion 2. Vedtak av 22. juni 2015 endres slik at samlet kvote økes med to (2) dyr til i alt fire (4) ulver i 2015/2016 gjeldende fra 1. januar 2016.

Vilkår og øvrig bakgrunn og begrunnelse for vedtaket framgår av tidligere vedtak og  saksframlegg, herunder at mulige tiltak skal vurderes ved ny kunnskap om forekomst av individer av ulv som er særlig viktig for den genetiske variasjonen i den sørskandinaviske bestanden (finsk-russisk opphav).»

For mer detaljer knyttet til endret vedtak om lisensfelling vises det til dokumenter i høyre marg og tidligere oppslag på vår hjemmeside.

For informasjon om gjenstående kvote må man ringe automatisk telefonsvarer hos Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder (37 01 75 57). Ved løsning av skudd og felling av dyr skal det uten opphold tas kontakt med Statens Naturoppsyn (tlf. 482 54 803) og Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder (tlf. 409 16 574.)

Viktige tlf nr

Informasjon om gjenstående kvote: tlf 37017557
Løsning av skudd og felling av dyr: tlf 48254803 (SNO) og 40916574 (Fylkesmannen)