Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Rovvilt

Bjørn, ulv, gaupe, jerv og kongeørn blir rekna som rovvilt. Det er eit hovudmål å sikre levedyktige bestandar av dei fire store rovdyrartane og av kongeørn. Samtidig er det eit mål å oppretthalde eit aktivt landbruk for å utnytte beiteressursane for sau og rein i utmark. For å nå dette todelte målet må vi forvalte rovviltbestanden, samtidig som landbruket må tilpasse seg noko i kjerneområda for rovvilt.

Dette er nokre av Statsforvaltarens oppgåver i forvaltninga av rovvilt:

  • tildele midlar til førebyggjande tiltak mot rovviltskadar og behandle søknader om erstatning for skadar som freda rovvilt har gjort på bufe
  • behandle søknader om båsfangst av jerv og gaupe
  • gi løyve til skadefelling av gaupe, jerv, ulv og bjørn innanfor tildelt kvote frå rovviltnemnda
  • stå for forvaltninga av kongeørn, mellom anna å vurdere søknader om skadefelling
  • vere sekretariat for den regionale rovviltnemnda, som skal sørgje for at rovdyrstammane blir forvalta slik at talet på dyr er så nær bestandsmålet i regionen som mogleg

Vis meir
Publisert 22.12.2015

Gjenåpner lisensfelling på to ulv til i region 2

Nye spor i Telemark og Aust-Agder dokumenterer ulv. Lisensfellingen gjelder fra 1. januar 2016.


Kvotejakt på gaupe i 2016

Kvota er sett til 25 gauper og startar 1. februar 2016.


Ulv skoten i Buskerud 20.10.15

Det er nå eitt dyr igjen på kvota i region 2.


Søknadsfristen for rovvilttap av sau nærmer seg

Husk å søke innen fristen som er 1. november.


Lisensfelling av ulv starter 1. oktober

Kvota er på to ulver og varer fra 1.10.15–31.3.16.


Publisert 06.07.2015

Tillatelse til felling av skadegjørende ulv

Fylkesmannen har gitt tillatese til felling av én ulv fram til og med 19. juli i kommunene Vegårshei, Åmli, Froland, Birkenes, Evje og Hornnes og Bygland.


Publisert 10.03.2015

Endring av kvotejakta på gaupe fra 10.3.

Jaktområdene A, B og C slåes sammen.


Publisert 12.02.2015

Tilskot til tiltak i rovviltforvaltninga

Vi minner om fristen for søknadar som er 15. februar 2015.


Publisert 02.02.2015

Klage fra "Aksjonen rovviltets røst" på gaupejakta førte ikke fram

Departementet opprettholder vedtaket om kvotejakt på 35 gauper i region 2.


Publisert 25.11.2014

Kvotejakt på gaupe i region 2 Sør-Norge

Heile kvota er på 35 dyr  - 32 er tildelt frå jaktstart 1. februar.