Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Naturmangfald

Naturen skal forvaltast slik at plantar og dyr som finst naturleg i Noreg, skal sikrast i levedyktige bestandar. Vi skal også ta vare på den variasjonen som finst i naturtypar, landskap og geologi.

Alle har ansvar for naturmangfaldet

Alle typar inngrep i naturen kan true naturmangfaldet. Vi må derfor alltid vurdere konsekvensane av inngrep som for eksempel større vegar eller nye bustadområde.

Dei to viktigaste lovene for å sikre naturmangfaldet er naturmangfaldlova og plan- og bygningslova. Naturmangfaldlova pålegg styresmaktene å vurdere tiltak når naturen er trua.

Statsforvaltaren er med på å sikre at leveområde, artar og naturressursar blir tekne vare på, blant anna ved å kontrollere at kommunane følgjer naturmangfaldlova, og sørgje for at kunnskap om miljøet blir lagt til grunn for kommunale avgjerder.

Trua artar og naturtypar

Meir enn 2000 plante-, sopp- og dyreartar står i fare for å bli utrydda i Noreg.  Regjeringa har peikt ut nokre av dei trua artane og naturtypane som «prioriterte artar» eller «utvalde naturtypar». Desse blir det teke særleg omsyn til i forskrifter til naturmangfaldlova. Statsforvaltarane har ansvar for det faglege grunnlaget for nye handlingsplanar for trua artar og naturtypar, og for å gjennomføre tiltaka når planane er vedtekne. I mange tilfelle blir tiltaka utførte i samarbeid med grunneigarar, kommunar og foreiningar. 

Framande artar

Framande artar er plantar og dyr som ikkje høyrer naturleg heime i naturen vår. Meir reising, meir handel og eit mildare klima er nokre av årsakene til at det kjem nye framande artar til Noreg.

Det er viktig at framande artar ikkje skadar økosystema våre. Statsforvaltaren deltek i arbeidet med å nedkjempe framande skadelege artar, blant anna ved å fjerne framande plantar frå verneområde og informere hageeigarar om kva for plantar dei helst ikkje bør bruke. Statsforvaltaren har også oppgåver knytte til kartlegging og overvaking av framande artar.

Vis meir


Publisert 17.08.2015

Med ministeren på jakt etter fremmede arter

Tine Sundtoft fikk se arbeidet som er gjort på Hove.


Publisert 21.05.2015

Natur i balanse

På Sørlandet har vi et rikt biologisk mangfold både på land og i sjø. Se film her >


Publisert 12.05.2015

Slåttemark som utvalgt naturtype i Aust-Agder

Midler til å opprettholde det biologiske mangfoldet er tildelt 31 lokaliteter for 2015. Se film her:


Publisert 12.05.2015

Kystlynghei har blitt utvalgt naturtype

I Aust-Agder har vi kystlynghei som er på veg til å gro helt igjen. I 2016 kan det søkes om midler til tiltak.


Publisert 04.03.2015

Norsk rødliste for arter 2015 er åpnet

Du kan nå få innsyn i vurderinger av ca 21000 arter.


Publisert 14.01.2015

Fylkesmannen har innsigelse til vindkraftverk i Bygland

Vi har ansvar for å ta vare på Europas sørligste villreinstamme.


Publisert 09.01.2015

Tilskudd til trua naturtyper

Vi minner om at fristen for å søke tilskudd til trua naturtyper og truete arter er 15. januar


Publisert 17.12.2014

Nå kan du søke om tilskudd for 2015

Tilskuddene gjelder naturforvaltning, friluftsliv, kulturminnevern og forurensning.


Publisert 16.10.2014

Tilskudd til forvaltere av slåttemark

Slåttetreff for grunneiere og rettighetshavere i Bygland torsdag 16. oktober.

 


Publisert 18.09.2014

Hvordan kan vi bekjempe fremmede arter i naturen?

Fylkesmannen har nå laget en handlingsplan for arbeidet.